Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1956

Tytuł:

uchwała nr XX/152/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny oraz jej jednostkom organizacyjnym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Rada Miasta Lędziny
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1956
Hasła:FINANSE PUBLICZNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny oraz jej jednostkom organizacyjnym Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 59 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz.1240 z 2009r./ na wniosek Burmistrza Miasta Lędziny, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miasta uchwala: § 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Lędziny lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odroczona lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. § 2. Niniejszą uchwałę stosuje się do należności pieniężnych przysługujących Gminie Lędziny lub jej jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek nie będących gminnymi jednostkami organizacyjnymi. § 3. 1. Należność pieniężna może być umorzona w całości lub części jeżeli wystąpiła jedna z następujących przesłanek: a) dłużnik - osoba fizyczna zmarła nie pozostawiając żadnego majątku, b) dłużnik - osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne, d) nie można ustalić osoby dłużnika jego miejsca zamieszkania bądź siedziby, e) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, f) należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego do pozwu, g) odsetki pozostałe do zapłaty po uregulowaniu należności głównej - nie przekraczają kwoty kosztów ich dochodzenia, h) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub umorzenie uzasadnione jest ważnym interesem publicznym. 2. Umorzenie w przypadkach określonych w ust. 1 lit. a) do g) może nastąpić z urzędu.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1956

3. Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty z przyczyn określonych w ust. 1 lit h) może nastąpić na wniosek dłużnika. § 4. 1. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż 1 dłużnik może nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych. 2. Podstawą umorzenia odsetek na wniosek dłużnika jest zapłata należności głównej. 3. Umorzenie części należności powoduje konieczność określenia przez uprawniony organ terminu zapłaty pozostałej części należności. § 5. 1. W przypadkach gospodarczo uzasadnionych lub zasługujących z innych przyczyn na uwzględnienie, organ uprawniony do umarzania należności może na wniosek dłużnika odroczyć termin zapłaty należności lub rozłożyć należności na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela. 2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od podjęcia decyzji o zastosowaniu ulgi do upływu terminu zapłaty. 3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, o których mowa w ust. 2. § 6. 1. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok. 2. Okres spłaty zaległości rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. § 7. 1. W przypadku jeśli z wnioskiem o udzielenie ulgi występuje dłużnik prowadzący działalność gospodarczą, właściwy organ może udzielać określonych w niniejszej uchwale ulg w spłacie zobowiązań wyłącznie takich, które nie stanowią pomocy publicznej bądź stanowią pomoc de minimis. Pomoc de minimis może mieć miejsce w przpadkach określonych w § 3 ust. 1 lit. e) oraz lit. h) lub w § 5 ust 1. 2. W przypadku jeśli ulga stanowić będzie pomoc de minimis obowiązują wówczas szczególne zasady w zakresie przyznawania pomocy oraz sprawozdawczości określone w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej / Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm./ oraz w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis, a w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 3. Dłużnik ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy do przedłożenia właściwemu organowi: a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, b) informacji i sprawozdań określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis / Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311/. § 8. Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnej na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Lędziny. § 9. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do informowania Rady Miasta o podjętych decyzjach umorzenia należności oraz odroczenia terminu i rozłożenia na raty w sprawozdaniach dotyczących okresu międzysesyjnego. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 1956

§ 11. Traci moc uchwała Nr XIII/93/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Lędziny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz uchwała Nr XXXVIII / 250 / 08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XIII / 93 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Lędziny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych . § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Teresa Ciepły
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Złotoryja z dnia 27 maja 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Złotoryja oraz jej jednostkom organizacyjnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.946

  uchwała nr VI/71/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Pionki i jej jednostkom organizacyjnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1658

  uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sanok i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.91.1662

  uchwala nr LIII/302/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kołaczyce oraz jej jednostkom organizacyjnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.5605

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wyszkowskiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie zameldowania lokatora pod danym adresem

  Jaka jest podstawa prawna do sprawdzenia, czy osoba przebywająca bardzo często w budynku, awanturująca się, wybijająca szyby innym lokatorom w budynku, dokonująca kradzieży (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Umorzenie kosztów leczenia

  Dziecko - obywatel Ukrainy nagle zachorowało i została wezwana karetka pogotowia, która zabrała je do szpitala na oddział zakaźny, gdzie spędziło 10 dni. Koszt leczenia (...)

 • Kontrola rachunków bankowych przez ZUS i US

  Czy instytucje takie jak ZUS czy Urząd Skarbowy mogą kontrolować rachunki bankowe osoby fizycznej? Jeżeli tak to na jakiej podstawie i jakie są możliwe powody tego rodzaju (...)

 • Czy PESEL jest daną osobową?

  Czy zwykły obywatel ma szanse uzyskać dane innej osoby ze zbioru PESEL bez podania podstawy prawnej upoważniającej do otrzymania tych danych? Jeśli nie, to dlaczego nr (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1955

  uchwała nr XIX/278/12 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/734/10 Rady Miasta Knurów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1954

  uchwała nr XIX/401/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice "Franza Waxmana"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1953

  uchwała nr XIX/400/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice "Park Bolina"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1952

  uchwała nr XIX/230/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1951

  uchwała nr XXVI/393/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bytom


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.