Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1959

Tytuł:

uchwała nr XVI/135/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ciągowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Rada Miejska w Łazach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1959
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, opinii związków zawodowych oraz po zawiadomieniu rodziców uczniów Rada Miejska w Łazach uchwala, co następuje: § 1. Zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2012 roku Szkołę Podstawową w Ciągowicach, ul. Zwycięstwa 72, zwaną dalej ?szkołą?. § 2. Zapewnić uczniom likwidowanej szkoły możliwość pobierania nauki w Szkole Podstawowej nr 3 w Łazach, ul. 19 Stycznia. § 3. Mienie zlikwidowanej szkoły przejmuje Urząd Miejski w Łazach. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach

Maciej Kubiczek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5114

  uchwała nr IX/78/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem, Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz Szkoły Podstawowej w Rdzuchowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2994

  uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Kotuń z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy i likwidacji Szkoły Podstawowej w Broszkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3418

  uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3944

  uchwała nr XXII/173/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Skuszewie i przekształcenia w Szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Hempla wchodzącej w skład Zespołu Szkół "Rybienko Leśne" w Wyszkowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.246.411

  uchwała nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pod nazwą ?Pióropusznik strusi w Ciągowicach?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1958

  uchwała nr XV/129/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/210/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1957

  uchwała nr XIX/201/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVIII/638/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26.10.2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1956

  uchwała nr XX/152/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny oraz jej jednostkom organizacyjnym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1955

  uchwała nr XIX/278/12 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/734/10 Rady Miasta Knurów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1954

  uchwała nr XIX/401/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice "Franza Waxmana"

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.