Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1961

Tytuł:

uchwała nr XIX/96/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Rada Gminy Marklowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1961
Hasła:NAUCZYCIELE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Rada Gminy Marklowice uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się regulamin dotyczący ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice. § 2. Postanowienia wstępne Regulamin określa warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) szkole ? należy przez to rozumieć szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Marklowice, 2) nauczycielu ? należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych Gminy Marklowice, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela, 3) dyrektorze ? należy przez to rozumieć dyrektorów szkół, placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice, 4) gminie ? należy przez to rozumieć Gminę Marklowice. § 3. Dodatek mieszkaniowy 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny. Dodatek wypłacany jest począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie i przedstawił dokumenty potwierdzające prawo do dodatku. 2. Wysokość dodatku uzależniona jest od stanu rodzinnego uprawnionego nauczyciela, wysokość ta obliczana jest w stosunku procentowym od zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i wynosi miesięcznie: 1) dla jednej osoby - 1%, 2) dla dwóch osób - 2%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1961

3) dla trzech osób ? 3% 4) dla czterech i więcej osób ? 4% 3. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 1) małżonka, pozostającego na jego wyłącznym utrzymaniu lub który jest nauczycielem, 2) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, 3) dzieci niepracujące będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia. 4. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela nie stosuje się ograniczeń określonych w ust. 3. 5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego. 6. Dodatek przysługuje za okres wykonywania pracy, a także w okresach: 1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, w okresie trwania zatrudnienia, 3) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia 4) pozostawania w stanie nieczynnym. 7. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty wpływające na wysokość dodatku, a w szczególności: oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu, oświadczenie o braku źródeł dochodu osób wspólnie zamieszkałych. 8. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor placówki, a dyrektorowi - Wójt Gminy. § 4. Traci moc uchwala Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Marklowice z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marklowice. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy inż. Andrzej Brychcy
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/193/09 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/199/09 Rady Gminy Santok z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie określenia wysokosci nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.686

  uchwała nr XXVI/246/09 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3008

  uchwała nr VI/81/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia a także wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Gołuchów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.657

  uchwała nr XXII/220/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych prze Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1960

  uchwała nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niegowonicach poprzez likwidację Filii Szkoły z siedzibą w Grabowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1959

  uchwała nr XVI/135/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ciągowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1958

  uchwała nr XV/129/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/210/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1957

  uchwała nr XIX/201/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVIII/638/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26.10.2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1956

  uchwała nr XX/152/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny oraz jej jednostkom organizacyjnym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.