Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1962

Tytuł:

uchwała nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1962
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ). Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala: § 1. 1. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. 2. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie ustala się opłatę w wysokości 0,14% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola. 3. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat oraz liczbę godzin przekraczającą wymiar świadczeń, o którym mowa w ust.1 określi umowa cywilnoprawna o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. 4. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych). § 2. 1. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkoli oraz żłobka przez dzieci z rodzin wielodzietnych, opłata o której mowa w § 1 ust. 2 ulega obniżeniu o 20% za drugie dziecko z jednej rodziny oraz o 30% za trzecie i kolejne dziecko z jednej rodziny. 2. Obniżenia opłaty, o której mowa w ust. 1 dokonuje się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych). § 3. Traci moc uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1962

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2452

  uchwała nr XXI/197/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.90.1691

  uchwała nr VII/53/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.99.1607

  uchwała nr XLV/442/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

 • DZ. URZ. 2009.337.2507

  uchwała nr XXV/167/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola prowadzonego przez Gminę Wodzisław

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.185.290

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski z dnia 18 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1961

  uchwała nr XIX/96/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1960

  uchwała nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niegowonicach poprzez likwidację Filii Szkoły z siedzibą w Grabowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1959

  uchwała nr XVI/135/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ciągowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1958

  uchwała nr XV/129/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/210/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1957

  uchwała nr XIX/201/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVIII/638/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26.10.2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.