Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1963

Tytuł:

uchwała nr XVI/132/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/216/2005 Rady Gminy Wyry z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Rada Gminy Wyry
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1963
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/216/2005 Rady Gminy Wyry z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.17 ust.1 pkt.11 oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (T.J.: D.U.z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z późniejszymi zmianami), art.4. ust.1, art.13 pkt.10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wyry postanawia: § 1. Dokonać zmian w uchwale nr XXVIII/216/2005 Rady Gminy Wyry z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w następujący sposób: 1. Paragraf 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Stawka za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach stanowi 1,3% kwoty najniższej emerytury ustalanej na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych". 2. Paragraf 6 ust.2 otrzymuje brzmienie: "Opłata za usługi wnoszona będzie w formie wpłaty na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach w oparciu o rozliczenie miesięczne przez osobę, która korzysta z usług, w terminie do końca każdego miesiąca". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1963

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry

Andrzej Wyroba
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1175

  uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.353

  uchwała nr XXII/199/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.589

  uchwała nr III/25/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.34.766

  uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.1278

  uchwała nr VII/38/11 Rada Gminy Żurawica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Podmioty zobowiązane do ewidencji kasą fiskalną

  Do kiedy usługi świadczone przez fryzjerów i kosmetyczki nie będą musiały być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących?

 • VAT na koncerty rockowe

  Osoba prowadząca firmę jednoosobową zamierza dać koncert rockowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jaką stawką VAT opodatkowana jest tego rodzaju działalność?

 • Opodatkownie VAT-em usług świadczonych za granicą

  Jestem zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT. Dokonałem usługi tłumaczenia na rzecz firmy niemieckiej (nie będącej rezydentem w Polsce). Czy mogę tutaj wystawić (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1962

  uchwała nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1961

  uchwała nr XIX/96/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1960

  uchwała nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niegowonicach poprzez likwidację Filii Szkoły z siedzibą w Grabowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1959

  uchwała nr XVI/135/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ciągowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1958

  uchwała nr XV/129/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/210/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.