Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1964

Tytuł:

uchwała nr XVI/136/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z Zagrody Śląskiej w Gostyni

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Rada Gminy Wyry
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1964
Hasła:OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.15, art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.2 pkt.3 i 4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami); art.4 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z 2010 Nr 17 poz.95) oraz paragraf 3 ust.2 Uchwały nr XXXVIII/363/2009 Rady Gminy Wyry z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 230 poz. 4675 z dnia 23.12.2009 r.) Rada Gminy Wyry uchwala Regulamin Zagrody Śląskiej w Gostyni o następującej treści: § 1. 1. Właścicielem Zagrody Śląskiej jest Gmina Wyry. 2. Zarządcą Zagrody Śląskiej jest Dom Kultury w Gostyni z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 336, 43-176 Gostyń. § 2. Zagroda Śląska zlokalizowana jest przy Domu Kultury w Gostyni przy ulicy Pszczyńskiej. § 3. Warunkiem korzystania z Zagrody Śląskiej jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie, po uzgodnieniu z zarządcą . Pierwszeństwo w korzystaniu mają osoby lub jednostki, które uzgodniły terminy z Dyrektorem Domu Kultury. § 4. 1. Z Zagrody Śląskiej można korzystać codziennie ( za wyjątkiem imprez co do których uzgodniono wczesniej terminy - po spisaniu umowy ): - od 1 kwietnia do 30 września w godzinach: 8.00 - 19.00; - od 1 października do 31 marca w godzinach: 8.00 - 15.30. W uzasadnionych wypadkach zarządca może zmienić godziny korzystania. 2. Z zastrzeżeniem §5 regulaminu, z Zagrody Śląskiej mogą korzystać osoby małoletnie. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z Zagrody Śląskiej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 4. Korzystanie z Zagrody Śląskiej nie może stwarzać zagrożenia dla innych osób. § 5. Na terenie Zagrody Śląskiej zabrania się wszelkich działań stwarzających niebezpieczeństwo i zagrożenie dla życia, zdrowia bądź mienia - w tym: 1. wjazdu na teren wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, obsługi technicznej i innych pojazdów za zgodą zarządcy, 2. jazdy na rolkach lub deskorolkach, rowerach, 3. przebywania na terenie Zagrody Śląskiej poza godzinami jej otwarcia,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1964

4. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie płoty, mury, ogrodzenia, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy, 5. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, 6. pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania, 7. zanieczyszczania i zaśmiecania terenu. § 6. Wypadki lub szkody powstałe na terenie Zagrody Śląskiej należy natychmiast zgłaszać zarządcy - Dom Kultury Gostyń ul. Pszczyńska 336, 43 - 176 Gostyń tel. 32/ 218 70 00. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry i Dyrektorowi Domu Kultury w Gostyni. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry Andrzej Wyroba
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.96.1812

  uchwała nr PR.0007.51.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/160/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zwolnień z opłaty od posiadania psów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/68/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/148/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Środzie Śląskiej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/36/2011 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/263/2009 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Średzkiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1963

  uchwała nr XVI/132/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/216/2005 Rady Gminy Wyry z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1962

  uchwała nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1961

  uchwała nr XIX/96/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1960

  uchwała nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niegowonicach poprzez likwidację Filii Szkoły z siedzibą w Grabowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1959

  uchwała nr XVI/135/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ciągowicach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.