Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1965

Tytuł:

uchwała nr XVI/185/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zbrosławicach z siedzibą w Kamieńcu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Rada Gminy Zbrosławice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1965
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zbrosławicach z siedzibą w Kamieńcu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), w związku z art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po konsultacji z organizacjami pożytku publicznego, na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice § 1. Zmienić Statut Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zbrosławicach nadany Uchwałą Nr IV/49/03 Rady Gminy w Zbrosławicach z dnia 11 lutego 2003r. z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 32 poz. 889 z późn. zm.) , w ten sposób że: 1. Dotychczasowy § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: ?Siedzibą Zespołu jest miejscowość Zbrosławice?. § 2. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Fels
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.242.408

  uchwała nr IX/91/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zbrosławicach z siedzibą w Kamieńcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.269.445

  uchwała nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.16

  uchwała nr XXI/146/08 Rady Gminy Kolno z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.329.582

  uchwała nr XI/113/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

 • DZ. URZ. 2010.1.14

  uchwała nr XXXVI/371/2009 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 29 października 2009r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Starogardzie Gdańskim

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1964

  uchwała nr XVI/136/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z Zagrody Śląskiej w Gostyni

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1963

  uchwała nr XVI/132/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/216/2005 Rady Gminy Wyry z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1962

  uchwała nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1961

  uchwała nr XIX/96/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1960

  uchwała nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niegowonicach poprzez likwidację Filii Szkoły z siedzibą w Grabowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.