Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1969

Tytuł:

uchwała nr XVI/190/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Powiatu Wodzisławskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1969
Hasła:DROGI,ULICE,NAZWY ULIC,CHODNIKI

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zmianami) Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujące opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

Rodzaj pojazdu rower lub motorower motocykl pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t do 7,5 t pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t do 16,0 t pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 16,0 t pojazd przewożący materiały niebezpieczne

Wysokość opłaty 90 zł 130 zł 200 zł 574 zł 813 zł 1199 zł 1 230 zł

§ 2. Ustala się następujące opłaty za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu usuniętego z drogi i umieszczonego na parkingu strzeżonym, o którym mowa w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

Rodzaj pojazdu rower lub motorower motocykl pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do

Wysokość opłaty 12 zł 18 zł 26 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1969

3,5 t pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t do 7,5 t pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t do 16,0 t pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 16,0 t pojazd przewożący materiały niebezpieczne

35 zł 52 zł 88 zł 188 zł

§ 3. Ustala się wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu: - 50% opłaty wymienionej w § 1 odpowiednio dla rodzaju pojazdu, gdy nie został rozpoczęty załadunek pojazdu, - 75% opłaty wymienionej w § 1 odpowiednio dla rodzaju pojazdu, gdy rozpoczęto załadunek pojazdu. § 4. Traci moc uchwała nr IX/115/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wodzisławskiemu. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady mgr inż. Eugeniusz Wala
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2137

  uchwała nr 199/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3568

  uchwała nr 283/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.163.2350

  uchwała nr XIX/252/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3759

  uchwała nr XXII/312/11 Rady Miasta Krosna z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.132.4204

  uchwała nr 65/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1968

  sprawozdanie nr Bok.5511.1.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1967

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.142.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/172/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 1000 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów Miasta Wodzisław Śląski z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miejską

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1966

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.29.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 4 maja 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały nr XVI/238/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Bednorza i Frenzla w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1965

  uchwała nr XVI/185/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zbrosławicach z siedzibą w Kamieńcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1964

  uchwała nr XVI/136/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z Zagrody Śląskiej w Gostyni

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.