Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1972

Tytuł:

uchwała nr XVIII/457/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Bielsku-Białej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Miejska Bielsko-Biała
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1972
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie utworzenia Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Bielsku-Białej Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58 ust. 1, 2a, 6, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 1 września 2012 roku tworzy się Gimnazjum Dwujęzyczne nr 2 w Bielsku?Białej zwane dalej Gimnazjum. § 2. Gimnazjum jest jednostką budżetową Gminy Bielsko?Biała. § 3. Siedziba Gimnazjum znajduje się w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 20 w Bielsku?Białej. § 4. 1. Mieniem nieruchomym Gimnazjum staje się wydzielona część budynku nr 20 przy ul. Bohaterów Warszawy w Bielsku?Białej. 2. Wyposaża się Gimnazjum w mienie ruchome niezbędne do realizacji ramowego planu nauczania w zakresie podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w tym zakresie. § 5. Akt założycielski Gimnazjum stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 6. Nadaje się Gimnazjum Statut stanowiący załącznik nr 2. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska?Białej. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Batycki

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1972

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/457/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Akt Założycielski Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Bielsku ? Białej sporządzony na podstawie art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.) § 1. Zakłada się z dniem 1 września 2012 r. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 2 w Bielsku?Białej. § 2. Siedziba Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 znajduje się w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 20 w Bielsku?Białej. § 3. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 2 nie posiada obwodu.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 1972

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/457/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2012 r.

STATUT GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO nr 2 W BIELSKU - BIAŁEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 2 w Bielsku-Białej, zwane dalej Gimnazjum, jest szkołą publiczną. 2. Pełna nazwa Gimnazjum brzmi: Gimnazjum Dwujęzyczne nr 2 w Bielsku-Białej. 3. Siedziba Gimnazjum: ul. Bohaterów Warszawy 20 w Bielsku?Białej. § 2. 1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Bielsko-Biała. 2. Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum sprawuje Śląski Kurator Oświaty. 3. Gimnazjum działa na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami). 4. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny. § 3. 1. Warunkiem podjęcia nauki w Gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej i przystąpienie do testu badającego predyspozycje do nauki języków obcych. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji. 2. Czas trwania nauki w Gimnazjum wynosi trzy lata. 3. Świadectwo ukończenia Gimnazjum uprawnia do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej. § 4. 1. Podstawowymi celami i zadaniami Gimnazjum są: a) sprawowanie opieki nad uczniami, kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zadań określonych w prawie oświatowym, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, b) kształcenie i wychowywanie młodzieży w taki sposób, by była przygotowana do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz do życia we współczesnym świecie, c) rozwijanie w świadomości wychowanków poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, d) stworzenie warunków, w których uczeń opanuje język w stopniu umożliwiającym pełną komunikację i zdobywanie wiedzy o świecie, e) dążenie do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, f) kształtowanie osobowości uczniów, ich wrażliwości moralnej i życia duchowego poprzez zapewnienie uczniom możliwości uczestniczenia w lekcjach religii. Rozdział II ORGANY ZARZĄDZAJĄCE GIMNAZJUM § 5. Organami zarządzającymi Gimnazjum są: a) Dyrektor Gimnazjum, zwany dalej Dyrektorem, b) Rada Pedagogiczna.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 1972

§ 6. 1. Obowiązki Dyrektora pełni osoba, powołana w drodze konkursu wedle zasad określonych w odrębnych przepisach. 2. Dyrektor kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 3. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą Gimnazjum w szczególności przez to, że: a) sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny, b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, d) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, e) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Gimnazjum, f) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów, w szczególności może wystąpić o skreślenie ucznia z listy uczniów Gimnazjum i przeniesienie go do innego gimnazjum w przypadkach określonych w Statucie, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla uczących w Gimnazjum nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami i z tego tytułu w szczególności decyduje w sprawach: a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Związków Zawodowych, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim . 6. Powierzenia funkcji wicedyrektora, który w zakresie obowiązków posiadać będzie nadzór nad funkcjonowaniem Gimnazjum, a także jego odwołania, dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej. § 7. 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele Gimnazjum. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 3. Do uprawnień stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, f) podejmowanie uchwał dotyczących aktualizacji Statutu Szkoły. 4. Rada Pedagogiczna opiniuje: a) decyzję Dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów Gimnazjum i przeniesieniu go do innego gimnazjum, b) organizację pracy Gimnazjum, w tym, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, c) projekt planu finansowego szkoły, d) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, e) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, f) powołanie lub odwołanie wicedyrektora.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 1972

5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ? jej członków. 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 7. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 8. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 3 jeśli uzna je za niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący oraz Kuratora Oświaty. Kurator Oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym Gimnazjum uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie Kuratora jest ostateczne. Rozdział III SPOŁECZNE ORGANY GIMNAZJUM § 8. Społecznymi organami Gimnazjum są: a) Rada Rodziców Gimnazjum, zwana dalej Radą Rodziców, b) Samorząd Uczniowski Gimnazjum § 9. 1. Rada Rodziców, jest reprezentacją rodziców uczniów Gimnazjum. 1a. W skład rad rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 1b. W wyborach, o których mowa w pkt 1a, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców oraz jej regulamin uchwala walne zebranie rodziców uczniów Gimnazjum. 3. Rada Rodziców wspiera statutową działalność szkoły we wszystkich jej dziedzinach, w tym także pozyskuje i dysponuje funduszami z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł określonych odrębnymi przepisami. 4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 4a. Do kompetencji rady rodziców należy: 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, charakterze

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły; 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. § 10. 1. Samorząd Uczniowski, tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum. 2. Samorząd Uczniowski działa przez organy, które są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymiwymaganiami;

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?6?

Poz. 1972

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem; 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Rozdział IV ORGANIZACJA GIMNAZJUM § 11. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego. § 12. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrektora na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący. 2. W arkuszu szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. § 13. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki, w danym roku szkolnym, uczą się przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 2. Oddział Gimnazjum nie powinien liczyć więcej niż 30 uczniów. 3. Oddział dzieli się na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia przez uczniów ćwiczeń laboratoryjnych, dążenie do większej indywidualizacji procesu dydaktycznego lub intensyfikacji działań dydaktycznych. Dotyczy to: a) języków obcych, b) biologii, c) fizyki, d) chemii, e) informatyki. 4. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w grupach, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. W przypadku małej liczby uczniów tworzy się grupy międzyklasowe. Minimalną liczbę uczniów w grupie ustala organ prowadzący szkołę. 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danej klasy zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego. § 14. 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. § 15. 1. Wybrane zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia kół zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym również w formie wycieczek przedmiotowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?7?

Poz. 1972

2. Gimnazjum może organizować wycieczki klasowe. W wycieczce powinno brać udział co najmniej 85% uczniów danej klasy. Koszt udziału opiekunów pokrywają uczestnicy wycieczki. 3. Harmonogram wycieczek w danym roku szkolnym ustala się na początku roku szkolnego w oparciu o przedstawione przez nauczycieli propozycje. § 16. 1. Nauczanie w klasach Gimnazjum obejmuje realizację programu języka angielskiego oraz wybranych przedmiotów według programu określonego dla systemu edukacji dwujęzycznej. 2. Proporcje zajęć prowadzonych z danego przedmiotu w języku polskim i w języku angielskim, ustala nauczyciel, uwzględniając stopień opanowania przez uczniów drugiego języka nauczania, a także wymagania kształcenia dwujęzycznego i dwukulturowego. 3. Począwszy od klasy drugiej nauczanie w dwóch językach obejmuje co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem języka polskiego, części historii dotyczącej historii Polski i części geografii dotyczącej geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących biologię, chemię, fizykę, matematykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej i część historii odnoszącą się do historii powszechnej. § 17. 1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą, wyznaczając jednocześnie jego zastępcę, który w przypadku nieobecności wychowawcy przejmuje jego obowiązki. 2. Dla zapewnienia optymalizacji procesu wychowawczego Dyrektor dba o to, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w Gimnazjum. 3. Wychowawca, jako uczestnik procesu wychowawczego i jednocześnie opiekun ucznia, zobowiązany jest w szczególności do: a) otaczania indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, b) współpracy z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze, c) utrzymywania, również z własnej inicjatywy, kontaktu z rodzicami, ustalania potrzeb opiekuńczowychowawczych uczniów, informowania rodziców o problemach wychowawczych, współpracy z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu trudności i potrzeb uczniów, wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klasy, takich jak: - założenie i prowadzenie dziennika lekcyjnego, - kontrola frekwencji uczniów, - sporządzania sprawozdań semestralnych i rocznych.

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej, pedagoga i psychologa szkolnego, rodziców uczniów, a także wyspecjalizowanych placówek, instytucji oświatowych oraz zdrowotnych. 5. Dyrektor Gimnazjum jest zobowiązany do wszechstronnej pomocy nauczycielom, którzy po raz pierwszy podejmują obowiązki wychowawcy. Rozdział V ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § 18. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość tej pracy, jak również bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 2. Do obowiązków nauczyciela należy przede wszystkim: a) czynny udział we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej oraz posiedzeniach, na które został powołany, b) dbałość o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, c) pełnienie dyżurów, zgodnie z opracowanym harmonogramem,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?8?

Poz. 1972

d) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodnie z najnowszymi dostępnymi osiągnięciami współczesnej nauki, e) życzliwe, podmiotowe traktowanie uczniów, f) udzielanie uczniom pomocy w przypadku trudności w nauce, rozwijanie zainteresowania uczniów danym przedmiotem, g) dbałość o powierzony jego opiece gabinet przedmiotowy, pomoce naukowe, inny sprzęt stanowiący wyposażenie szkoły, h) stałe dążenie do wzbogacania wyposażenia gabinetu przedmiotowego, i) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów, j) stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej. § 19. 1. Do zadań pedagoga szkolnego należy: a) rozpoznawanie potrzeb, trudności, niepowodzeń uczniów jak również ich zainteresowań i szczególnych uzdolnień, b) aktywny udział w tworzeniu programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, c) zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wśród młodzieży, d) opieka nad uczniami szczególnej troski, e) preorientacja zawodowa, f) informowanie o podstawowych zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, g) współpraca z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i szkolną służbą zdrowia. § 20. Stanem zdrowia uczniów Gimnazjum zajmuje się służba zdrowia zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 21. W Gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, a w miarę możliwości wiedzy o regionie. § 22. W miarę możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Gimnazjum powinno zorganizować świetlicę albo klub młodzieżowy, jako pozalekcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą szkoły. Rozdział VI ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW § 23. 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Gimnazjum jest ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej i przystąpienie do testu badającego predyspozycje do nauki języków obcych. 2. W celu przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Gimnazjum powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. 3. Zasady rekrutacji do Gimnazjum określają odrębne przepisy. 4. Gimnazjum nie posiada obwodu. Rozdział VII PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA § 24. 1. Uczeń ma prawo do : a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, b) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania godności własnej, c) życzliwego, podmiotowego traktowania obiektywnej i jawnej oceny swej pracy, w procesie dydaktyczno-wychowawczym, sprawiedliwej,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?9?

Poz. 1972

d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz religii, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, e) pomocy ze strony nauczyciela przedmiotu w przypadku trudności w nauce, f) odpoczynku w czasie przerw pomiędzy lekcjami oraz w okresie ferii międzysemestralnych i świątecznych; na okres ferii nie zadaje się pisemnych prac domowych, g) znajomości z wyprzedzeniem przynajmniej jednego tygodnia terminu i zakresu pisemnych prac sprawdzających wiadomości, trwających co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Praca musi być odnotowana w dzienniku lekcyjnym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu dnia nauki może odbywać się tylko jeden całogodzinny sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy, h) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki oraz sprzętu sportowego podczas lekcji oraz poza zajęciami szkolnymi, po uzgodnieniu z nauczycielami odpowiedzialnymi za udostępnianie pomieszczeń, sprzętu lub pomocy dydaktycznych, i) wpływania na życie Gimnazjum poprzez działalność młodzieżowych istniejących w i przy Gimnazjum, Samorządu Uczniowskiego i organizacji

j) korzystania z pomocy stypendialnej (lub doraźnej), zgodnie z odrębnymi przepisami, k) dwóch dni nauki wolnych od zajęć przeznaczonych na wycieczkę klasową, l) jednego dnia wolnego od zajęć lekcyjnych na przygotowanie do eliminacji regionalnych konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, m) dwóch dni wolnych od zajęć lekcyjnych na przygotowanie do finału konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty.

n) zgłaszania wychowawcy oraz Dyrektorowi opinii i uwag na temat sposobu prowadzenia zajęć i postępowania nauczycieli; uczniowie lub rodzice mają prawo zwrócić się do Dyrektora z prośbą o zmianę nauczyciela bądź wychowawcy o) uzyskania na terenie szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2. Uczeń ma obowiązek: a) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum, b) postępować w sposób godny i odpowiedzialny, dbać o dobre imię Gimnazjum, c) aktywnie uczestniczyć w życiu szkolnym, d) systematycznie uczęszczać na zajęcia zgodnie z obowiązującym planem, a nieobecności usprawiedliwiać niezwłocznie po powrocie do szkoły. e) przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, f) troszczyć się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, czystość i porządek, g) dbać o estetykę ubioru, zachowywać się zgodnie z tradycyjnymi, niekontrowersyjnymi normami obyczajowymi; w sytuacjach spornych głos rozstrzygający ma wychowawca klasy, h) szanować godność własną, nauczycieli, innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów oraz gości szkoły, i) pozostawać - w czasie planowych zajęć edukacyjnych i w trakcie przerw między lekcjami - na terenie szkoły (budynek szkolny, sale gimnastyczne, boisko szkolne), j) przebywać we wskazanych przez Dyrektora szkoły miejscach w trakcie trwania planowych zajęć z religii lub wychowania fizycznego, w których uczeń, zgodnie z wcześniej wydaną decyzją, nie uczestniczy. Po otrzymaniu pisemnego oświadczenia rodziców biorących odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na tych zajęciach Dyrektor może ucznia zwolnić z tego obowiązku w przypadku, gdy wychowanie fizyczne lub religia jest pierwszą lub ostatnią planową lekcją. k) brać udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 10 ?

Poz. 1972

§ 25. 1. Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: a) list gratulacyjny Dyrektora skierowany do rodziców (prawnych opiekunów), b) nagrodę finansową lub rzeczową. 2. Klasy uzyskujące najwyższą średnią ocen lub frekwencję w danym roku szkolnym mają prawo do dodatkowych dni wolnych od nauki, przeznaczonych na wycieczki klasowe. Listę wyróżnionych klas ustala corocznie Rada Pedagogiczna na podstawie wyników klasyfikacji końcoworocznej. 3. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują nagrody Dyrektora Gimnazjum. § 26. 1. Postępowanie ucznia wbrew postanowieniom Statutu Gimnazjum powoduje nałożenie kar dyscyplinarnych przewidzianych w odrębnych przepisach. 2. Kara winna być adekwatna do czynu i stopnia zawinienia. 3. Udzielona przez Dyrektora nagana (kopia) jest dołączana do teczki ?Kary i nagany? Nagana ulega zatarciu po upływie 12 miesięcy od daty jej udzielenia. Na uzasadniony zachowaniem ucznia wniosek wychowawcy termin ten może zostać decyzją Dyrektora skrócony, z zastrzeżeniem, że zatarcie nagany nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od dnia jej udzielenia. Zatarcie nagany oznacza uznanie jej za niebyłą i usunięcie jej z arkusza ocen ucznia. Rozdział VIII OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW § 27. Zasady oceniania zajęć edukacyjnych oraz zasady oceniania zachowania ucznia zostają ujęte w wewnętrznych regulaminach szkolnych. Rozdział IX ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ, PROWADZENIA DOKUMENTACJI, UŻYWANIA PIECZĘCI I STEMPLI § 28. 1. Obsługę finansowo ? księgową Gimnazjum prowadzi Miejski Zarząd Oświaty. 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 3. Zasady działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem bazy materialnej Gimnazjum określa organ prowadzący, a dochody uzyskiwane z tej działalności stanowią dochód gminy w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. § 29. 1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Gimnazjum używa pieczęci okrągłej z godłem i stempli według wzoru i zasad określonych odrębnymi przepisami. Rozdział X PRZEPISY KOŃCOWE § 30. Organy wskazane w Statucie w okresie dwóch miesięcy od dnia wejścia Statutu w życie ustanowią wymagane jego przepisami regulaminy lub dokonają zmian w obowiązujących regulaminach, dostosowując ich treść do wymagań Statutu. § 31. 1. Statut Gimnazjum może ulec zmianie w całości lub w części. 2. Postępowanie w sprawie zmiany statutu wszczyna się na wniosek organu zarządzającego lub społecznego Gimnazjum. 3. W przypadku zmiany przepisów prawa wniosek w sprawie dostosowania Statutu do obowiązujących regulacji ustawowych składa z urzędu Dyrektor Gimnazjum. § 32. 1. Statut Gimnazjum obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: a) organy zarządzające i społeczne Gimnazjum,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 11 ?

Poz. 1972

b) nauczycieli i innych pracowników, c) uczniów, d) rodziców. 2. Dyrektor Gimnazjum umożliwia zapoznanie się ze Statutem wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym każdorazowo nowo przyjętych uczniów klas pierwszych.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.58.1083

  obwieszczenie nr 2/11 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.31.445

  uchwała nr L/1182/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.176

  uchwała nr III/43/306/09 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2433

  uchwała nr XVIII/450/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Gimnazjum nr 10 w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.277.466

  informacja nr A-01420/29/10 Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie ustanowienie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie wartości odtworzeniowej

  Ile wynosi obecnie wartość odtworzeniowa lokalu w wojewodztwie śląskim?

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

  W pierwszym roku pracy byłam zatrudniona na cz.określony w wymiarze 1 etatu w gimnazjum.W drugim roku na cały etat w szk.podstawowej+1,5 godz.jako dopełnienie etatu (...)

 • Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

  Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną (...)

 • Zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

  Czy od akcji zakupionych w październiku 2003 (po 1 stycznia 2004 r. weszła w życie nowa ustawa) na GPW i sprzedanych w 2005 roku należy ściągnąć podatek dla urzędu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1971

  uchwała nr XVI/125/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 29 marca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1970

  uchwała nr XVIII/456/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Dwujęzycznego nr 1 w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1969

  uchwała nr XVI/190/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1968

  sprawozdanie nr Bok.5511.1.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1967

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.142.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/172/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 1000 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów Miasta Wodzisław Śląski z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miejską


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.