Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1974

Tytuł:

uchwała nr XVI/286/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/854/10 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1974
Hasła:STRAŻE GMINNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/854/10 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej u c h w a l a: § 1. W Regulaminie Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XLVII/854/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 74, poz. 1196 z dnia 28 kwietnia 2010 r.), wprowadza się następujące zmiany: 1. § 12 ust. 7 pkt 1 ppkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Sekcja informatyczno - analityczna". 2. Dotychczasowy Załącznik nr 1 do "Regulaminu Straży Miejskiej" - Schemat Organizacyjny zastąpić nowym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1974

Załącznik do Uchwały Nr XVI/286/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.404.2880

  uchwała nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2010.124.902

  uchwała nr XLVII/244/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 grudnia 2007 roku w spawie uchwalenia wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 ? 2013

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.196.299

  uchwała nr 740/LXIII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie Uchylenia Uchwały Nr 594/XLVII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i warunków używania Herbu Miasta Częstochowy zmienionej Uchwałą Nr 768/LVIII/02 z dnia 31 stycznia 2002 roku Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Uchwały Nr 594/XLVII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i warunków używania Herbu Miasta Częstochowy

 • DZ. URZ. 2012.2274

  uchwała nr XXIV / 212 / 2012 Rady Miasta Ustka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII / 382 / 2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Statutu Miasta Ustki.

 • DZ. URZ. 2010.269.2732

  uchwała nr XLVII / 356 / 2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Limit VAT - najem prywatny i działalność

  Od roku 2006 byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (rozliczałem VAT, składałem deklaracje VAT-7) - najem prywatny, lokale użytkowe. Z uwagi na obroty nie przekraczające (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1973

  uchwała nr XVI/282/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1972

  uchwała nr XVIII/457/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1971

  uchwała nr XVI/125/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 29 marca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1970

  uchwała nr XVIII/456/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Dwujęzycznego nr 1 w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1969

  uchwała nr XVI/190/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.