Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1976

Tytuł:

uchwała nr XVI/289/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów - Mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1976
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów - Mieszkańców Dąbrowy Górniczej Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 10a i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art.173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: § 1. Wprowadzić zmianę polegającą na skreśleniu dotychczasowego brzmienia Rozdz. IV pkt 1 załącznika do Uchwały Nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów-Mieszkańców Dąbrowy Górniczej (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 99, poz.1600) i nadaniu mu nowego brzmienia: ,,IV. Komisja Stypendialna 1) W skład Komisji wchodzą: a) Zastępca Prezydenta Miasta, jako jej przewodniczący, b) Przewodniczący Rady Miejskiej lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, c) Naczelnik Wydziału Oświaty lub Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, d) Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania lub wyznaczony przez niego radny reprezentujący Komisję Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej, e) Przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu lub wyznaczony przez niego radny reprezentujący Komisję Kultury, Rekreacji i Sportu Rady Miejskiej, f) trzech doradców metodycznych, w tym doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego, g) pracownik Wydziału Oświaty jako protokolant bez prawa głosu." § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1976

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.53.808

  uchwała nr XLIV/807/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/505/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z późniejszymi zmianami

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.99.1599

  uchwała nr XLVIII/862/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/283/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 października 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ul. Ziołowa 28

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1974

  uchwała nr XVI/286/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/854/10 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.269.446

  uchwała nr LVII/989/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/70/2007 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.212.371

  uchwała nr IX/147/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Dąbrowie Górniczej do stanu faktycznego

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Wygaśnięcie mandatu radnego

  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda uznał, że radny złamał ustawę o samorządzie gminnym. Chodzi o prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1975

  uchwała nr XVI/288/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVI/843/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1974

  uchwała nr XVI/286/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/854/10 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1973

  uchwała nr XVI/282/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1972

  uchwała nr XVIII/457/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1971

  uchwała nr XVI/125/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 29 marca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.