Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1979

Tytuł:

uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Gminy Jaworze
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1979
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje: § 1. Podwyższyć kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.), do wysokości 180% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w przepisie art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362, ze zm.). § 2. Określić warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.), jeżeli dochód osób samotnie gospodarujących lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium, o którym mowa w § 1 uchwały, według poniższej tabeli:

Lp. Dochód na osobę w rodzinie w % ustalony w stosunku do kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 1 2 Powyżej kryterium do 220% Powyżej 220% Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu posiłku 50% 100%

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze. § 4. Traci moc uchwała nr XXXVI/280/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1979

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaworze.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.107.178

  uchwała nr XXXVI/280/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 13 maja 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.268.443

  uchwała nr XLIV/309/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 października 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają ustalone kryterium dochodowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.40

  uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.630

  uchwała nr LI/418/2009 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1526

  uchwała nr XVII/181/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1978

  uchwała nr XVI/294/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1977

  uchwała nr XVI/291/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej, ul. Łańcuckiego 10

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1976

  uchwała nr XVI/289/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów - Mieszkańców Dąbrowy Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1975

  uchwała nr XVI/288/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVI/843/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1974

  uchwała nr XVI/286/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/854/10 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.