Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1980

Tytuł:

uchwała nr XV/85/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kruszyna?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Gminy Kruszyna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1980
Hasła:NIERUCHOMOŚCI,MIENIE KOMUNALNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kruszyna? Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/, art.21 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego /Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Przyjąć Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kruszyna na lata 2012-2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a ponadto podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kruszyna

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Klekot

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1980

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 1980

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 1980

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 1980
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.103

  uchwała Nr XV/146/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2012 - 2016.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2008 ? 2012

 • DZ. URZ. 2011.240.2764

  uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2011-2015.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr Nr VI/34/2011 Rady Gminy Kunice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 - 2020.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLIV/308/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 1 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2008 - 2012.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1979

  uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1978

  uchwała nr XVI/294/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1977

  uchwała nr XVI/291/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej, ul. Łańcuckiego 10

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1976

  uchwała nr XVI/289/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów - Mieszkańców Dąbrowy Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1975

  uchwała nr XVI/288/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVI/843/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.