Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1981

Tytuł:

uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Gminy Kruszyna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1981
Hasła:NIERUCHOMOŚCI,MIENIE KOMUNALNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 7 ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustalić wysokość bonifikaty na poziomie 50% ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz dotychczasowych najemców. 2. Warunkiem przyznania bonifikaty o której mowa w ust. 1 jest: 1) nabycie lokali przez ich najemców w latach 2012-2016 2) nie ma zaległości w opłatach za najem 3) nie korzystanie z nabywców lokali, w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających wejście w życie niniejszej uchwały, z umorzeń należności z tytułu czynszu lub innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu 4) najemca lub jego małżonek nie posiada: a) prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego c) prawa własności nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym 5) jednorazowa spłata całej ceny sprzedaży, płatnej nie później niż do dnia poprzedzającego zawarcie umowy przenoszącej własność. § 2. Uchyla się Uchwałę Nr IV/17/2011 z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Gminy

Marian Klekot
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kruszwica.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.948

  uchwała Nr XIX/98/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielenia nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży i wysokości stawek procentowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2550

  uchwała Nr LXXVIII/758/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5936

  uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozienice oraz określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1980

  uchwała nr XV/85/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kruszyna?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1979

  uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1978

  uchwała nr XVI/294/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1977

  uchwała nr XVI/291/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej, ul. Łańcuckiego 10

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1976

  uchwała nr XVI/289/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów - Mieszkańców Dąbrowy Górniczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.