Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1982

Tytuł:

uchwała nr XXII/121/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Gminy Lipowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1982
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XIV/64/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa dokonuje się następujących zmian: 1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?§ 1. § 1 ust. 2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1,70 zł. za każdą godzinę tych świadczeń.?; 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 2. 1. Ustala się 30 % ulgę w opłacie o której mowa w § 1 ust. 2.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Setla
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1300

  uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.266.442

  uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.43.969

  uchwała nr XXXI/234/10 Rady Gminy Korczyna z dnia 21 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1980

  uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.4

  uchwała nr XXX/219/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Lipowa oraz zasad ich używania

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1981

  uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1980

  uchwała nr XV/85/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kruszyna?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1979

  uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1978

  uchwała nr XVI/294/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1977

  uchwała nr XVI/291/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej, ul. Łańcuckiego 10


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.