Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1983

Tytuł:

uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 15 marca 2012r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Gminy Lubomia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1983
Hasła:NIERUCHOMOŚCI,MIENIE KOMUNALNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomia Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a) i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. tekst jednolity z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. tekst jednolity) oraz art. 4 ust.1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 197, poz. 1172 z 2011 r.) Rada Gminy Lubomia uchwala, co następuje: § 1. 1. Wyrazić zgodę na zawieranie przez Wójta Gminy umów najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 2. Wyrazić zgodę na zawieranie przez Wójta Gminy umów najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy w przypadkach gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 3. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. § 2. Traci moc uchwała Nr LI/335/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomia. § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia mgr Roman Bizoń
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.157.259

  uchwała nr LI/335/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1050

  uchwała nr VII/71/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.15.372

  uchwała nr V/70/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Tarnobrzeg i miasta Tarnobrzeg na prawach powiatu.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXIII/212/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego lub będącymi w użytkowaniu wieczystym Powiatu oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. 2009.14.161

  uchwała nr XXIV/110/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojno

porady prawne online

Porady prawne

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

  Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Umowa użyczenia a podatek od nieruchomości

  Kieruję samorządową instytucją kultury, która podlega miastu. Ma z nim podpisaną umowę użyczenia nieruchomości będącej jej siedzibą. Jest zatem użytkownikiem (...)

 • Prawo pierwszeństwa zakupu lokalu użytkowego gminy

  Firma ciepłownicza korzysta z pomieszczeń kotłowni komunalnej - będącej własnością gminną - na podstawie umowy użyczenia, zaopatrując w ciepło mieszkania Wspólnoty (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1982

  uchwała nr XXII/121/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1981

  uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1980

  uchwała nr XV/85/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kruszyna?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1979

  uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1978

  uchwała nr XVI/294/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.