Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1984

Tytuł:

uchwała nr XVI/220/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Miasta Wisły
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1984
Hasła:OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt , 11 i 14, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), mając na uwadze art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Miasta Wisły uchwala, co następuje: § 1. Uchylić ust. 2 w §3 załącznika nr 1 do uchwały nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa. § 2. Pozostawić bez zmian pozostałe ustalenia uchwały nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa. § 3. Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły. § 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły Janusz Podżorski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.53.820

  uchwała nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  uchwała nr L/287/10 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulic w Srokowie: Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kętrzyńską do skrzyżowania z ulicą Ludową oraz ulicy Węgorzewskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ludową do skrzyżowania z ulicą Wiejską.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.15

  uchwała nr XLII/821/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi nr 650 w Srokowie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  uchwała nr L/288/10 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 września 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Wiejskiej w Srokowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kętrzyńską do skrzyżowania z ulicą Węgorzewską.

 • DZ. URZ. 2010.120.2314

  uchwała nr XLVI/421/10 Rady Miasta Malbork z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany nazwy części ul. Zakopiańskiej oraz nadania nazwy nowej ulicy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zakaz parkowania na drodze pożarowej

  Droga osiedlowa okrąża osiedle mieszkaniowe. Jest na nią jeden wjazd od strony drogi publicznej. Po jednej stronie ulicy jest zakaz parkowania - droga pożarowa, jednak (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1983

  uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 15 marca 2012r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1982

  uchwała nr XXII/121/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1981

  uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1980

  uchwała nr XV/85/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kruszyna?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1979

  uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.