Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1985

Tytuł:

aneks nr 5 Prezydenta Miasta Częstochowa; Wojewody Śląskiego z dnia 22 marca 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Częstochowa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Częstochowa w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Częstochowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Prezydent Miasta Częstochowa; Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1985
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Częstochowa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Częstochowa w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Częstochowa Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm. ) i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowa nr 71/VIII/07 z dnia 05.03.2007r. - Wojewoda Śląski i Prezydent Miasta Częstochowa ustalają: § 1. W porozumieniu nr SO.IX-5018-B/42/07 z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Miasta Częstochowa (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 71 poz.1456) wprowadzić następujące zmiany: 1) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: ?Strony ustalają, że dla właściwej realizacji porozumienia Wojewoda zapewni w 2012 roku dotację w wysokości 30000 zł. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy? 2) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: ?Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w kolejnych latach budżetowych zostanie określona odrębną umową ?. 3) § 3 ust.9 otrzymuje brzmienie: ,,Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji mogą przeprowadzić upoważnieni pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola będzie przeprowadzona na zasadach i w trybie określonym w przepisach o kontroli w administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). § 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Prezydent Miasta Częstochowa Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk Krzysztof Matyjaszczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.258

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Częstochowa; Wojewody Śląskiego z dnia 4 maja 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/42/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.212

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Częstochowa; Wojewody Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/42/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3571

  aneks nr 6 Prezydenta Miasta Chorzów; Wojewody Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Chorzów reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Chorzów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3501

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Imielin; Wojewody Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Imielin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Imielin w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Imielin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3089

  aneks nr 6 Burmistrza Miasta Orzesze; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Orzesze reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Orzesze

porady prawne online

Porady prawne

 • Okulary dla pracownika niepełnosprawnego

  Pracownik który jest zatrudniony na umowę na czas określony na trzy miesiące zakupił okulary, ponieważ pracuje przy komputerze. Czy po ukończeniu umowy były pracownik (...)

 • Zakaz palenia tytoniu- ustawa antynikotynowa

  W jakich miejscach nie można palić tytoniu na tle przepisów nowej ustawy?

 • Zmiana zarządzenia tymczasowego

  Żona w pozwie rozwodowym wniosła o wydanie zarządzenia tymczasowego w przedmiocie ustalenia alimentów i powierzenia jej opieki nad dziećmi. Czy ja jako strona mogę złożyć (...)

 • Czas pracy pracowników ZOZ

  Jaki jest dzienny wymiar czasu pracy w służbie zdrowia i jakim dokumentem jest to regulowane?

 • Ocieplenie budynku

  Czy ocieplanie budynku jednorodzinnego metodą lekką (styropian) oraz położenie elewacji o takim samym kolorze, jak była poprzednio wymaga zgody budowlanej lub zgłoszenia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1984

  uchwała nr XVI/220/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1983

  uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 15 marca 2012r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1982

  uchwała nr XXII/121/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1981

  uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1980

  uchwała nr XV/85/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kruszyna?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.