Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.207

Tytuł:

uchwała nr XII/116/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-16
Organ wydający:Rada Powiatu w Żywcu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 207
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Na podstawie art. 12 pkt. 11, art.40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z póżn. zm.) oraz art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz.908, z późn zm.) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12.09.2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 82 poz.830). Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje: § 1. Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi: 1) a) b) 2) a) b) 3) a) b) 4) a) b) 5) a) rower lub motorower: za usunięcie - 105 zł; za każdą dobę przechowywania - 16 zł, motocykl: za usunięcie - 209 zł; za każdą dobę przechowywania - 23 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: za usunięcie - 459 zł; za każdą dobę przechowywania - 35 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: za usunięcie - 574 zł; za każdą dobę przechowywania - 47 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: za usunięcie - 813 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 207 ?

b) 6) a) b) 7) a) b)

za każdą dobę przechowywania - 68 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: za usunięcie - 1 199 zł; za każdą dobę przechowywania - 126 zł, pojazd przewożący materiały niebezpieczne: za usunięcie - 1 459 zł; za każdą dobę przechowywania - 188 zł.

§ 2. Ustala się wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) rower lub motorower - 50 zł; motocykl - 100 zł., pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t -220 zł., pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275 zł., pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 390 zł., pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575 zł., pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/76/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 27.06.2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Żywcu. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Edward Płonka
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.3907

  uchwała nr VI/72/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2203

  uchwała nr XVI/83/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/229/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.206

  uchwała nr XII/113/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.205

  sprawozdanie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 stycznia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.204

  zarządzenie nr 3/2012 Starosty Bielskiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie bielskim w 2012 roku: w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach, w Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.203

  zarządzenie nr 2/2012 Starosty Bielskiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym w powiecie bielskim w 2012 roku: w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w Domu Opieki ?Samarytanin? w Bielsku-Białej, w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej, w Ewangelickim Domu Opieki ?SOAR? w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.202

  aneks nr 8 Prezydenta Miasta Częstochowa; Wójta Gminy Poczesna z dnia 30 grudnia 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 maja 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.