Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2178

Tytuł:

uchwała nr IV/20/18/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Pisarzowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-28
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2178
Hasła:AGLOMERACJE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 2178

UCHWAŁA NR IV/20/18/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Pisarzowice Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145) § 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Pisarzowice, zwaną dalej ?aglomeracją?, o równoważnej liczbie mieszkańców 15 222 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych o Qśr = 2 400 m3/d, zlokalizowaną w Wilamowicach przy ulicy Szkolnej 3. 2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie bielskim, w gminie Wilamowice oraz Kozy. 3. Aglomerację tworzą następujące miejscowości: część miejscowości Kozy, a z terenu Gminy Wilamowice: Pisarzowice oraz część miejscowości Hecznarowice. § 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2178

Załącznik do Uchwały Nr IV/20/18/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1502

  uchwała nr 19/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grójec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grójec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3016

  uchwała nr 68/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Myszyniec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Myszyniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2844

  uchwała nr 73/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łyse oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łyse

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2845

  uchwała nr 74/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bulkowo oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bulkowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4977

  uchwała nr 163/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radom i wyznaczenia nowej aglomeracji Radom

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2177

  ogłoszenie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 17 maja 2012r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011 położonych na obszarze Gminy Czechowice-Dziedzice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2176

  ogłoszenie nr GK.6641.33.2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 maja 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2175

  ogłoszenie nr GK.6641.30.2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 maja 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2174

  obwieszczenie nr DBB-763-5/12 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 21 maja 2012r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Bestwina przeprowadzonych w dniu 20 maja 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2173

  porozumienie nr WO.031.9.2012 Wójta Gminy Dębowiec; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 2 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec prac związanych utrzymaniem czystości na chodnikach oraz utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębowiec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.