Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2220

Tytuł:

uchwała nr 272/XX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr 208/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-30
Organ wydający:Rada Miasta Rybnika
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2220
Hasła:SPROSTOWANIA BŁĘDÓW

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 2220

UCHWAŁA NR 272/XX/2012 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr 208/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Działając na podstawie: - art. 80 ust. 3b i ust. 4, art. 90 ust. 3b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), - art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję Finansów, RADA MIASTA RYBNIKA uchwala: § 1. W uchwale nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 381), w § 14 sprostować oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że w miejsce błędnie podanego numeru uchylanej uchwały zmieniającej: "148/XI/2011", wpisać prawidłowy numer uchwały: "147/XI/2011".

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2220

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojaczek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.28

  uchwała nr 665/XLV/2009 Rady Miasta Rybnik z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr L/289/2010 Rady Miasta Ostróda z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.640

  uchwała nr 741/LV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1723

  uchwała nr XXX/180/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasło dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Jasło oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1222

  uchwała nr III/23/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2219

  uchwała nr PR.0007.88.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji frontowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2218

  uchwała nr XVII/262/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie nie stanowiących jego wyłącznej własności

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2217

  uchwała nr XVII/252/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2216

  uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Pawonków z dnia 8 maja 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2215

  uchwała nr 16.134.2012 Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.