Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2242

Tytuł:

uchwała nr IV/21/12/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-05
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2242
Hasła:AGLOMERACJE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 2242

UCHWAŁA NR IV/21/12/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Czerwionka-Leszczyny, zwaną dalej ?aglomeracją?, o równoważnej liczbie mieszkańców 25 570 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Czerwionce-Leszczynach, przy ulicy Nowy Dwór 20, o przepustowości projektowej Qpr= 6 300 m3/d. 2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie rybnickim, w gminie CzerwionkaLeszczyny. 3. Aglomerację tworzą następujące miejscowości: Czerwionka, Leszczyny, Czuchów i Dębieńsko. § 1. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

11:05

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2242

Załącznik do Uchwały Nr IV/21/12/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 r. Mapa Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.277.464

  uchwała nr LIV/681/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3568

  aneks nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Wójta Gminy Gaszowice; Wójta Gminy Lyski; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 16 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 27 września 2008 r. dotyczącego realizacji projektu pn. ?e-Administracja w Powiecie Rybnickim?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3567

  aneks nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Wójta Gminy Gaszowice; Wójta Gminy Lyski; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 16 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 27 września 2007 r. dotyczącego realizacji projektu pn. ?Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.102.194

  aneks nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny; Wojewody Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/41/07 z dnia 15 marca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2860

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny; Wojewody Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem i Gminą Czerwionka-Leszczyny reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2241

  rozporządzenie nr 8 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 maja 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2240

  uchwała nr XVIII/414/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy, deklaracji, informacji i załączników do formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz w sprawie warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2239

  sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Łękawica z dnia 26 marca 2012r. z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2238

  informacja nr OKA-4210-23(8)/2012/320/IX/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 maja 2012r. o decyzji nr OKA-4210-23(7)/2012/320/IX/RZ

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2237

  informacja nr OKA-4110-2(12)/2012/216/AM, OKA-4110-3(12)/2012/216/AM, OKA-4110-4(8)/2012/216/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 maja 2012r. o decyzjach nr WCC/357-ZTO-C/216/W/OKA/2012/AM, nr PCC/367-ZTO-B/216/W/OKA/2012/AM i nr OCC/105-ZTO-B/216/W/OKA/2012/AM


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.