Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2243

Tytuł:

uchwała nr IV/21/13/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Jaworzno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-05
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2243
Hasła:AGLOMERACJE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 2243

UCHWAŁA NR IV/21/13/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Jaworzno Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Jaworzno, zwaną dalej ?aglomeracją?, o równoważnej liczbie mieszkańców 100 200 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Jaworznie, przy ulicy Dąb 105, o przepustowości Qśr = 17 000 m3/d. 2. Aglomeracja obejmuje tereny położone w województwie śląskim ? w gminach Jaworzno i Mysłowice oraz w województwie małopolskim ? w gminie Chełmek. 3. Aglomerację tworzą następujące miejscowości: 1) w Gminie Jaworzno: miasto Jaworzno, Bagienko, Biały Brzeg, Bielany, Bory, Chropaczówka, Ciężkowice, Dąb, Długoszyn, Fortuna, Grabańka, Gródek, Jeleń, Jerozolima, Kolonia Pechnik, Lipinka, Lubowiec, Niedzieliska, Pieczyska, Pogoście, Rzym, Skotnica, Sosina, Stara Huta, Szczakowa, Szczotki, Tlenka, Wygoda, Zatwardzie, 2) w Gminie Mysłowice: Dziećkowice, 3) w Gminie Chełmek: miasto Chełmek, Nowopole, Paprotnik, Podgórze, Podzagórnie, Zagórcze. § 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Traci moc Rozporządzenie Wojewody Śląskiego Nr 72/08 z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jaworzno.

11:05

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2243

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 2243

Załącznik do Uchwały Nr IV/21/13/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 r. Mapa Aglomeracji Jaworzno
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3015

  uchwała nr 67/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jedlińsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jedlińsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1169

  uchwała nr 30/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pilawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pilawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1354

  uchwała nr 14/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Iłża oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Iłża

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2843

  uchwała nr 72/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żelechów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żelechów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4977

  uchwała nr 163/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radom i wyznaczenia nowej aglomeracji Radom

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2242

  uchwała nr IV/21/12/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2241

  rozporządzenie nr 8 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 maja 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2240

  uchwała nr XVIII/414/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy, deklaracji, informacji i załączników do formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz w sprawie warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2239

  sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Łękawica z dnia 26 marca 2012r. z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2238

  informacja nr OKA-4210-23(8)/2012/320/IX/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 maja 2012r. o decyzji nr OKA-4210-23(7)/2012/320/IX/RZ


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.