Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2452

Tytuł:

uchwała nr XXI/197/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-15
Organ wydający:Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2452
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 czerwca 2012 r. Poz. 2452

Uchwała Nr XXI/197/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

14:32

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala: § 1. 1. W § 1 uchwały Nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski uchyla się ust.3 i ust.4. 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski nie ulegają zmianie. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.90.1691

  uchwała nr VII/53/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.99.1607

  uchwała nr XLV/442/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1962

  uchwała nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.185.290

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski z dnia 18 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.647

  uchwała nr XLII/418/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2451

  uchwała nr XXI/196/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2450

  uchwała nr XXI/195/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2449

  uchwała nr XIX/229/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2448

  uchwała nr XIX/151/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2447

  uchwała nr XVII/198 2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice, obejmującego działki przy ul. Cieszyńskiej o nr: 4106/87, 4107/87, 4108/87, 4110/87


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.