Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2455

Tytuł:

porozumienie nr E.031.1.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rybniku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-15
Organ wydający:Prezydent Miasta Rybnika; Zarząd Powiatu Rybnickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2455
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 czerwca 2012 r. Poz. 2455

POROZUMIENIE NR E. 031.1.2012 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rybniku Strony postanawiają, co następuje: Zawarte pomiędzy: Miastem Rybnik, reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Adama Fudali, działającego na podstawie Uchwały Nr 284/XII/99 Rady Miasta Rybnik z dnia 18.10.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadań w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu, zwanym dalej ?Miastem?, a Powiatem Rybnickim, reprezentowanym przez: Damiana Mrowca - Starostę Powiatu Rybnickiego, Aleksandrę Chudzik - Wicestarostę Powiatu Rybnickiego, działającymi na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr VII/49/99 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie wykonywania zadań w zakresie doradztwa psychologicznopedagogicznego Miastu Rybnik w ramach porozumienia, zwanym dalej ?Powiatem?. Strony postanawiają, co następuje: § 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.: 1) wykonywania kompletnych zadań w zakresie doradztwa, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej dla mieszkańców gminy Świerklany, 2) wykonywania usług dla mieszkańców gmin Jejkowice, Gaszowice i Lyski w zakresie: a) terapii SI - wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedszkolnego (diagnoza, opiniowanie i zajęcia), b) kontynuacji terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensoryczno - motorycznej i zaburzeniami mowy, c) orzekania i terapii dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, d) terapii SI (integracji sensoryczno-motorycznej) dla dzieci w wieku szkolnym

14:31

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2455

2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (dalej PP-P) będzie informować mieszkańców gmin Jejkowice, Gaszowice i Lyski chcących skorzystać z jej usług o zakresie niniejszego porozumienia, poprzez udostępnienie materiałów dostarczonych przez Powiat na temat punktu zamiejscowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Czerwionka - Leszczyny z siedzibą w Gaszowicach. § 2. 1. Powiat zobowiązuje się do pokrycia kosztów świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 1, w formie dotacji celowej. 2. Usługi wskazane w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b-d, w odniesieniu do mieszkańców wszystkich gmin wymienionych w § 1, rozliczane będą za faktycznie wykonane badania, wydane orzeczenia oraz udział dzieci w zajęciach na podstawie cennika - szczegółowego udokumentowania udzielonej pomocy (karty pracy): rodzaj diagnozy i liczba odbytych spotkań terapeutycznych. 3. Usługa wskazana w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a, w odniesieniu do mieszkańców wszystkich gmin wymienionych w §1, finansowana będzie z części oświatowej subwencji ogólnej, o którą wystąpi Miasto; w przypadku, gdy koszt usługi (określony w odpowiednim cenniku za pomoc psychologiczno-pedagogicznologopedyczną) przekraczał będzie wielkość dofinansowania otrzymanego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, Powiat przekaże Miastu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kosztem faktycznym, a otrzymaną subwencją. § 3. 1. Dotację, o której mowa w § 2, w kwocie 12.000 zł Powiat przekaże na rachunek Miasta w BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 do 15 kwietnia 2012 r. 2. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie imiennego wykazu dzieci wraz z informacją o rodzaju wykonanej usługi, sporządzonego przez PP-P, i przekazanego Powiatowi w terminie do 1 lipca 2012 r. 3. Saldo wynikające z rozliczenia dotacji przekazane będzie przez Miasto lub Powiat w terminie do 15 lipca 2012 r. Od kwoty przekazanej po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zapłaty. 4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rachunek Powiatu w terminie wskazanym w ust. 3 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od daty przekazania dotacji lub stwierdzenia nieprawidłowości. § 4. Cennik za pomoc psychologiczno ? pedagogiczno ? logopedyczną stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia. § 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. § 6. Każda ze stron może wystąpić z niniejszego porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. § 7. Wszystkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. § 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i dwa dla Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. § 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Starosta Powiatu Rybnickiego Prezydent Miasta Rybnika

Adam Fudali Damian Mrowiec

Wicestarosta Powiatu Rybnickiego

Aleksandra Chudzik

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 2455

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr E. 031.1.2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2012 r.

Cennik za pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną świadczoną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku 1) Badania i terapie indywidualne - 67 zł za godzinę a) Badanie psychologiczne (szacunkowy czas trwania badania 2 godz.) b) Badanie pedagogiczne (szacunkowy czas trwania badania 1 godz.) c) Badanie surdopedagogiczne (szacunkowy czas trwania badania 1 godz.) d) Badanie tyflopedagogiczne (szacunkowy czas trwania badania 1 godz.) e) Badanie logopedyczne (szacunkowy czas trwania badania 1 godz.) f) Wczesne wspomaganie (szacunkowy czas trwania zajęć 2 godz.) g) Spotkanie pracowników PPP z nauczycielami, rodzicami, uczniami (szacunkowy czas trwania badania 2 godz.) 2) Wydanie opinii ? 30 zł 3) Posiedzenie Zespołu Orzekającego ? 33 zł 4) Terapia grupowa (1 godz.) ? 15 zł 5) Badanie przesiewowe ? 10 zł
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3594

  porozumienie nr E.031.3.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rybniku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1580

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców z Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku

 • DZ. URZ. 2012.3861

  uchwała nr LII/706/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych w Krakowie, ul. św. Gertrudy 2, na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno ? Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie ul. św. Gertrudy 2.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.551

  porozumienie Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Jasielskim a Powiatem Krośnieńskim dotyczące rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania uczniom / ich rodzicom / i nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły / przedszkola / i ich rodzicom z terenu Powiatu Jasielskiego pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną Nr I w Krośnie w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.117.3425

  aneks nr 2/2009 Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 14 kwietnia 2009r. pomiędzy Powiatem Płockim a Powiatem Gostynińskim do Porozumienia z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie realizacji zadań Powiatu Płockiego z zakresu prowadzenia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie będącą jednostką organizacyjną Powiatu Gostynińskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2454

  uchwała nr XIX/103/2012 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2453

  uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 18 maja 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/51/2003 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Żarnowiec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2452

  uchwała nr XXI/197/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2451

  uchwała nr XXI/196/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2450

  uchwała nr XXI/195/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.