Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2475

Tytuł:

uchwała nr XX/150/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzyce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-18
Organ wydający:Rada Gminy Gorzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2475
Hasła:REFERENDA I KONSULTACJE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 czerwca 2012 r. Poz. 2475

UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzyce Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje: § 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzyce. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) Radzie ? należy przez to rozumieć Radę Gminy Gorzyce, 2) Gminie ? należy przez to rozumieć Gminę Gorzyce, 3) Wójcie ? należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gorzyce, 4) Urzędzie Gminy ? należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Gorzycach. § 3. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w przypadkach określonych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy. § 4. Konsultacje w sprawach ważnych dla Gminy mogą być przeprowadzone: 1) z inicjatywy Wójta, 2) na wniosek Komisji Rady właściwej rzeczowo dla przedmiotu konsultacji, 3) na wniosek pełnoletnich mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej 100 osób. § 5. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać: 1) cel i przedmiot konsultacji, 2) termin i zakres terytorialny konsultacji, 2) formę konsultacji, 3) uzasadnienie, 4) listę osób popierających wniosek, ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów i numerów ewidencyjnych PESEL oraz własnoręcznymi ich podpisami (w przypadku wniosku mieszkańców), 5) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku. 2. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 1 jest rozpatrywany przez Wójta w terminie 14 dni, od dnia złożenia.

14:44

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2475

3. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu. 4. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji, Wójt informuje wnioskodawcę, z zastrzeżeniem ust. 6. 5. W konsultacjach brać udział mogą wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy. 6. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 6. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w następujących formach: 1) zbierania opinii i uwag mieszkańców do projektów aktów prawnych wymagających konsultacji w przypadkach określonych ustawami, 2) zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach, 3) poprzez badanie opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankiety. 2. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia. 3. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 2 określa się: 1) cel i przedmiot konsultacji, 2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 3) zasięg terytorialny, 4) formę przeprowadzenia konsultacji, 5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. § 7. Konsultacje przeprowadza się w zależności od potrzeb na obszarze całej Gminy albo jednego lub kilku sołectw. § 8. Koszty przeprowadzenia konsultacji pokrywane będą ze środków budżetu gminy. § 9. 1. Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji w przypadku projektów aktów prawnych wymagających konsultacji zamieszcza się na stronie Gminy www.gorzyce.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy. 2. Opinie do projektów aktów prawnych powinny być składane w formie pisemnej w Urzędzie lub przesłane w formie elektronicznej na adres gorzyce@gorzyce.pl z zaznaczeniem w temacie ?konsultacje społeczne?. § 10. 1. Zebranie wiejskie, o którym mowa w § 6 ust. 1 zwołuje Wójt. 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach przeprowadzanych na zebraniu wiejskim są pełnoletni mieszkańcy sołectwa. 3. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób uczestniczących w zebraniu wiejskim. 4. Obsługę administracyjną zebrania wiejskiego zapewnienia Wójt. 5. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania. § 11. Konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców Gminy z wykorzystaniem formularza ankietowego prowadzone są poprzez: 1) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Gminy www.gorzyce.pl 2) udostępnienie w budynku Urzędu Gminy formularzy ankiety. § 12. Wójt podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji terminie w 14 dni od daty ich zakończenia poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz umieszczenie na stronie internetowej Gminy www.gorzyce.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 2475

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Krzysztof Małek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.273

  uchwała nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Jedwabne

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/200/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sobótka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4288

  uchwała nr XXV/175/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zwoleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3950

  uchwała nr XXV/206/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Płońska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.2354

  uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

porady prawne online

Porady prawne

 • Zasady wyboru sołtysa

  Jaki akt prawny zawiera zasady wyboru sołtysa?

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Termin wpłaty wadium na zakup nieruchomości

  Zamierzam nabyć nieruchomość stanowiącą własność gminy. W ogłoszeniu o przetargu jest wyznaczony termin do wniesienia wadium. Przepis brzmi: "wpłaty wadium należy (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2474

  uchwała nr 21/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2473

  uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 marca 2009r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, otywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2472

  uchwała nr XXX/443/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2471

  uchwała nr XXIX/438/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 15 maja 2012r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Bytomiu do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2470

  uchwała nr XX/250/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania dyrektorom szkół, przedszkoli i zespołów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.