Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2803

Tytuł:

uchwała nr XX/151/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2012r. w sprawie Statutu Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Gorzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2803
Hasła:KULTURA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 2803

UCHWAŁA NR XX/151/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie Statutu Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. Nr 406), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje: § 1. Uchylić Uchwałę Nr XXIII/208/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: Statutu Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach. § 2. Nadać nowy Statut Wiejskiemu Domowi Kultury w Gorzycach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2012 roku.

12:16

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Przewodniczący Rady Gminy mgr Krzysztof Małek

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2803

Załącznik do Uchwały Nr XX/151/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2012 r.

STATUT Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach Postanowienia ogólne § 1. Wiejski Dom Kultury w Gorzycach jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Nr IX/78/99 Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach i uzyskał osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora, tj. od 1.01.2000 r. § 2. Wiejski Dom Kultury w Gorzycach działa na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm), 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 5) niniejszego statutu. § 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 1) ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.). 2) Radzie Gminy ? należy przez to rozumieć Radę Gminy Gorzyce. 3) Wójcie ? należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gorzyce. 4) WDK ? należy przez to rozumieć Wiejski Dom Kultury w Gorzycach. 5) Dyrektorze ? należy przez to rozumieć Dyrektora Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach. 6) Gminie ? należy przez to rozumieć Gminę Gorzyce. § 4. 1. Organizatorem WDK w rozumienie ustawy jest Gmina Gorzyce. 2. Siedziba WDK mieści się w Gorzycach, przy ul. M. Kopernika 8. 3. Terenem działania są sołectwa Gorzyce, Gorzyczki, Kol. Fryderyk, Osiny, Turza Śląska, Uchylsko. 4. W ramach WDK mogą być tworzone świetlice wiejskie lub inne filie. 5. WDK może współpracować z innymi instytucjami na terenie całego kraju, jak i poza granicami kraju. 6. WDK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, NIP, REGON oraz numerem telefonu. Cel i zakres działania § 5. Podstawowym celem działalności WDK jest upowszechnianie i rozwijanie kultury, stwarzanie mieszkańcom możliwości czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze, organizowanie różnych form wypoczynku, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, integracja środowisk społecznych, artystycznych i twórczych oraz prowadzenie działań w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania informacji dotyczących szeroko rozumianego życia społeczno ? kulturalnego gminy Gorzyce i jej promocja. § 6. Do podstawowych zadań WDK należy w szczególności:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 2803

1) w zakresie upowszechniania kultury (pion merytoryczny): a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, b) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, c) stwarzanie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, d) organizowanie koncertów, wystaw, imprez artystycznych, rozrywkowych, imprez środowiskowych, wycieczek i innych form rekreacyjnych oraz różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, e) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami kultury, f) dbałość o rozwój regionalnego folkloru, g) gromadzenie, dokumentowanie i tworzenie dóbr kultury, 2) w zakresie działalności informacyjno ? promocyjnej i wydawniczej (pion informacyjno -wydawniczy) : a) gromadzenie, opracowanie, przetwarzanie i wymiana informacji dotyczących szeroko rozumianego życia społeczno ? kulturalnego gminy Gorzyce oraz jej promocja z uwzględnieniem walorów kulturowych i turystycznych ? poprzez działania Centrum Informacji i Promocji (CIP) i Punktu Informacji Turystycznej (PIT), b) prowadzenie działalności wydawniczej (gazeta ?U nas? oraz inne wydawnictwa promujące gminę Gorzyce i jej okolice), 3) w zakresie działalności gospodarczej na rzecz środowiska lokalnego: WDK może w celu realizacji w/w zadań świadczyć kompleksowe usługi organizacyjne imprez, spotkań, szkoleń, itp. oraz wynajmować przekazane jej mienie innym instytucjom, stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom społecznym i osobom prywatnym, a także może prowadzić działalność handlową. § 7. WDK realizuje swoje zadania poprzez: 1) wykorzystanie powierzonego majątku, 2) nawiązywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, innymi instytucjami oraz osobami prywatnymi w celu pozyskania środków finansowych dla potrzeb działalności kulturalnej, informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej a także usługowej.

Organizacja WDK § 8. 1. WDK kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności instytucji, jest odpowiedzialny za wyniki pracy, dóbr pracowników i gospodarkę finansową. 2. Dyrektora WDK powołuje Wójt, który wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa i jest jego zwierzchnikiem służbowym. 3. Pracowników WDK zatrudnia i zwalnia Dyrektor, który jest dla nich zwierzchnikiem służbowym. 4. Dyrektor składa w imieniu WDK oświadczenia woli i reprezentuje go na zewnątrz. 5. Czynności prawnych w imieniu WDK dokonuje Dyrektor lub jego pracownik w granicach pełnomocnictwa. 6. Pod nieobecność Dyrektora jego obowiązki sprawuje wyznaczony przez niego pracownik WDK. 7. Organizację wewnętrzną WDK określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora WDK, po zasięgnięciu opinii Wójta. Majątek i gospodarka finansowa § 9. 1. Majątek WDK stanowi mienie komunalne gminy przekazane Dyrektorowi na podstawie umowy użyczenia oraz majątek nabyty w ramach prowadzonej działalności. pracy

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 2803

2. WDK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków. 3. Działalność statutowa WDK finansowana jest z przychodów własnych, z dotacji z budżetu gminy oraz innych źródeł. 4. Podstawę gospodarki finansowej WDK stanowi roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora, z uwzględnieniem dotacji organizatora zgodnie z uchwałą budżetową Gminy na dany rok budżetowy. 5. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Dyrektor. 6. WDK prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 7. Dyrektor WDK przedstawia Wójtowi informację o przebiegu wykonania planu finansowego WDK za pierwsze półrocze oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 8. WDK zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Gminy sprawozdań finansowych celem zatwierdzenia w terminach i na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. § 10. 1. WDK może prowadzić, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych oraz pokrywanie kosztów bieżącej działalności i utrzymania obiektów. 1. WDK może wynajmować pomieszczenia oraz składniki majątku ruchomego innym podmiotom. Dochody z najmu przeznacza się na realizację celów statutowych WDK oraz pokrywanie kosztów bieżącej działalności i utrzymania obiektów. 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może kolidować z realizacją zadań statutowych WDK. § 11. WDK może uzyskać przychody z: 1) dotacji z budżetu Gminy, 2) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych, 4) dobrowolnych wpłat, darowizn, spadków, zapisów osób prawnych i fizycznych, 5) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 6) funduszy pozyskiwanych z źródeł zewnętrznych, 7) z innych źródeł § 12. WDK posiada wyodrębniony rachunek bankowy. Postanowienia końcowe § 13. Zmiany niniejszego statutu dokonywane mogą być w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.43.678

  obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach oraz Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1273

  obwieszczenie nr PCPR/2 Starosty Wodzisławskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach oraz Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.58.1081

  obwieszczenie nr PCPR/3 Starosty Wodzisławskiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach oraz Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.228.388

  uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany treści niektórych postanowień Statutu Gminy Gorzyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.51.905

  uchwała nr IV/23/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/07 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. ?Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji ?NAUTICA? w Gorzycach? i nadania mu statutu

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Pozwanie gminnego ośrodka kultury

  Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2802

  uchwała nr XXIII/202/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2801

  uchwała nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Czechowice-Dziedzice oraz zasad jego używania i wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2800

  uchwała nr XX/123/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2799

  uchwała nr XIX/119/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Buczkowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2798

  uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Buczkowicach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.