Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2804

Tytuł:

uchwała nr XX/154/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2012r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Gorzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2804
Hasła:JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 2804

UCHWAŁA NR XX/154/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Na podstawie art. 40 ust .2 pkt 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje: § 1. Uchylić Uchwałę Nr XVIII/164/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach. § 2. Nadać nowy Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzycach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2012 roku.

12:16

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Przewodniczący Rady Gminy mgr Krzysztof Małek

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2804

Załącznik do Uchwały Nr XX/154/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2012 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Nr XVI/62/86 Gminnej Rady Narodowej w Gorzycach z dnia 28.11.1986r. i uzyskała osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora, tj. od 2.01.1992 r. § 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach działa na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 6) niniejszego statutu. § 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 1) Radzie Gminy ? należy przez to rozumieć Radę Gminy Gorzyce. 2) Wójcie ? należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gorzyce. 3) Biblioteka ? należy przez to rozumieć Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach. 4) Dyrektorze ? należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach. 5) Gminie ? należy przez to rozumieć Gminę Gorzyce. § 4. 1. Organizatorem Biblioteki w rozumienie ustawy jest Gmina Gorzyce. 1. Siedziba Biblioteki mieści się w Rogowie, ul. Szkolna 3a. 2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina. 3. W ramach Biblioteki mogą być tworzone filie i punkty biblioteczne. 4. Biblioteka może współpracować z innymi instytucjami na terenie całego kraju, jak i poza granicami kraju. 5. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. § 5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje oraz pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej udziela Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl. oraz Biblioteka Śląska w Katowicach.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 2804

Rozdział 2. Cele i zadania Biblioteki § 6. Biblioteka jest publiczną biblioteką Gminy, zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców Gminy, służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy. § 7. 1. Do zakresu działania Biblioteki należy : 1) 2) 3) 4) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej na terenie Gminy, współpraca z biblioteką miejsko-powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacyjnej na terenie całego powiatu, udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, także chorych i niepełnosprawnych, organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo, współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 2. Do zakresu działania filii należy : 1) 2) 3) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej na terenie Gminy, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, także chorych i niepełnosprawnych, organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

5) 6) 7)

8)

4) 5)

3. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy. Rozdział 3. Organizacja Biblioteki § 8. 1. Biblioteką kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności odpowiedzialny za wyniki pracy, dobór pracowników i gospodarkę finansową. instytucji, jest

2. Dyrektora Biblioteki powołuje Wójt, który wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy i jest jego zwierzchnikiem służbowym. 3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor, który jest dla nich zwierzchnikiem służbowym. 4. Dyrektor składa w imieniu Biblioteki oświadczenia woli i reprezentuje go na zewnątrz. 5. Czynności prawnych w imieniu biblioteki dokonuje Dyrektor lub jego pracownik w granicach pełnomocnictwa. 6. Pod nieobecność Dyrektora jego obowiązki sprawuje wyznaczony przez niego pracownik Biblioteki. 7. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Wójta.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 2804

§ 9. W skład Biblioteki wchodzą : 1) Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, ul. Szkolna 3a 2) Filia Nr 1 w Olzie, ul. Szkolna 7 3) Filia Nr 2 w Turzy Śl., ul. Powstańców 40 4) Filia nr 3 w Gorzycach, ul. Kopernika 8 5) Filia nr 4 w Czyżowicach, ul. Strażacka 8 Rozdział 4. Majątek i gospodarka finansowa Biblioteki § 10. 1. Majątek Biblioteki stanowi mienie komunalne gminy przekazane Dyrektorowi na podstawie umowy użyczenia oraz majątek nabyty w ramach prowadzonej działalności. 2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków. 3. Działalność statutowa Biblioteki finansowana jest z dotacji z budżetu gminy, przychodów własnych oraz innych źródeł. 4. Podstawę gospodarki finansowej Biblioteki stanowi roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora, z uwzględnieniem dotacji organizatora zgodnie z uchwałą budżetową Gminy nadany rok budżetowy. 5. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Dyrektor. 6. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 7. Dyrektor Biblioteki przedstawia Wójtowi informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki za pierwsze półrocze oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 8. Biblioteka zobowiązana jest do przedłożenia Radzie Gminy sprawozdań finansowych celem zatwierdzenia w terminach i na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. § 11. 1. Biblioteka może prowadzić, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych oraz pokrywanie kosztów bieżącej działalności i utrzymania obiektów. 2. Biblioteka może wynajmować pomieszczenia oraz składniki majątku ruchomego innym podmiotom. Dochody z najmu przeznacza się na realizację celów statutowych Biblioteki oraz pokrywanie kosztów bieżącej działalności i utrzymania obiektów. 3. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może kolidować z realizacją zadań statutowych Biblioteki. § 12. Biblioteka może uzyskiwać przychody z: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) dotacji z budżetu Gminy, wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dobrowolnych wpłat, darowizn, spadków, zapisów osób prawnych i fizycznych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, opłat (za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych), funduszy pozyskiwanych z źródeł zewnętrznych, innych źródeł. § 13. Biblioteka posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 2804

Rozdział 5. Postanowienia końcowe § 14. Zmiany niniejszego statutu dokonywane mogą być w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.777

  uchwała nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi Jędrzejowskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.329.582

  uchwała nr XI/113/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2175

  uchwała nr XXX/427/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.258.404

  uchwała nr XL/274/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze

 • DZ. URZ. 2012.4155

  uchwała nr XVI / 158 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach i o zmianie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2803

  uchwała nr XX/151/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2012r. w sprawie Statutu Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2802

  uchwała nr XXIII/202/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2801

  uchwała nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Czechowice-Dziedzice oraz zasad jego używania i wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2800

  uchwała nr XX/123/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2799

  uchwała nr XIX/119/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Buczkowicach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.