Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2807

Tytuł:

uchwała nr RG.0007.42.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Lyski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2807
Hasła:TRANSPORT I KOMUNIKACJA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 2807

UCHWAŁA NR RG.0007.42.2012 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Lyski uchwala, co następuje: § 1. 1) Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski. 2) Wykaz przystanków, o których mowa powyżej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3) Określa się Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski, stanowiący załącznik nr 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

12:16

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Przewodniczący Rady Gminy Lyski inż. Krystian Widenka

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2807

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.42.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 31 maja 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Miejscowość Adamowice Adamowice Bogunice Bogunice Dzimierz Lyski Lyski Lyski Lyski Nowa Wieś Pstrążna Pstrążna Raszczyce Raszczyce Raszczyce Raszczyce Raszczyce Sumina Zwonowice Zwonowice Zwonowice Zwonowice Żytna Żytna

Ulica Rybnicka Rybnicka Raciborska Raciborska Rzuchowska Dworcowa Rybnicka Sikorskiego Dworcowa Rybnicka Wyzwolenia Wyzwolenia Rybnicka Rybnicka Raciborska Szkolna Raciborska Rybnicka Sumińska Sumińska Wyzwolenia Wyzwolenia Rybnicka Budzińska

Nazwa przystanku Adamowice Centrum Adamowice Las Bogunice Centrum Bogunice Bączkowiec Dzimierz Lyski Rondo Lyski Blazel Lyski UPT Lyski Las Nowa Wieś Pstrążna Centrum Pstrążna Borek Raszczyce I Raszczyce kościół Raszczyce Centrum Raszczyce Szkoła Raszczyce Ośrodek Zdrowia Sumina Centrum Zwonowice Szkoła Zwonowice Centrum Zwonowice Wyzwolenia Zwonowice Classen Żytna Centrum Żytna Budzin

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 2807

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.42.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 31 maja 2012 r.

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) przystanku - należy przez to rozumieć przystanek komunikacyjny, którego właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski, 2) przewoźniku - należy przez to rozumieć przewoźników, będących operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, 3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Lyski. 3. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy. 4. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a Gminą, 5. Umowa o której mowa w ust. 4 zawierana jest na wniosek przewoźnika składanego do Gminy wraz z załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z przystanków. 6. Wniosek, o którym mowa powyżej, zawiera następujące informacje: 1) Pełną nazwę przewoźnika wraz z podaniem danych osoby (osób) upoważnionej do podejmowania decyzji w jego imieniu, 2) Adres przewoźnika, 3) Numer NIP przewoźnika, 4) Dane kontaktowe - numer telefonu, faksu, poczty elektronicznej, 5) Proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały , 6) Numer, datę i wyszczególnienie organu wydającego dokument potwierdzającego możliwość wykonywania przewozu osób wraz z podaniem terminu obowiązywania, 7) Oświadczenie, iż dane podane we wniosku są zgodne z prawdą. § 2. 1. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków jest ustalana przez Radę Gminy Lyski w drodze uchwały. 2. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę w cyklu miesięcznym zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a Gminą, 3. Przewoźnicy korzystający z przystanków mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz na przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone tym celu określone miejsca. § 3. 1. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w następujących przypadkach: 1) Uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m. in. blokowanie wjazdu do zatoki, 2) Z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w ust. 2.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 2807

2. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia: 1) Nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków innych przewoźników, 2) Niepłacenia należności za korzystanie z przystanków przez dwa kolejne okresy płatnicze, 3) Wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, 4) Stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m. in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom, 5) Niepowiadomienia Gminy o zmianie rozkładu jazdy lub modyfikacji trasy przejazdu, 6) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Gminy o zaistniałych sytuacjach, które mają wpływ na informacje zawarte we wniosku i umowie, o których mowa w § 1 ust. 4 - 6. 4. Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych. 5. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przewoźnika.

Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuje, że Wojewoda Śląski stwierdził nieważność części ww. uchwały zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.263.2012 z dnia 6 lipca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6683

  uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.662

  uchwała nr XVII/80/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2897

  uchwała nr RG.0007.41.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Lyski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilkowice

 • DZ. URZ. 2012.1866

  uchwała nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2806

  uchwała nr XVIII/129/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Kozy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w  każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2805

  uchwała nr 153/XVII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w mieście Kalety

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2804

  uchwała nr XX/154/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2012r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2803

  uchwała nr XX/151/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2012r. w sprawie Statutu Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2802

  uchwała nr XXIII/202/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.