Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2810

Tytuł:

uchwała nr XVII.119.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/42/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przystajń

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Przystajń
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2810
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 2810

UCHWAŁA NR XVII.119.2012 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/42/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przystajń Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. Zmienia się treść pkt 1 w § 2 i otrzymuje on brzmienie: ?1. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,10 zł (słownie: jeden złoty 10/100) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

12:15

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Przewodnicząca Rady Gminy mgr Henryka Kapuścik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.148.277

  uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez gminę Przystajń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.222

  uchwała nr XIX/61/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/39/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.733

  uchwała Nr XVIII/144/12 Rady Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rewal

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2098

  uchwała nr XIII/102/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej przez Samorządowe Przedszkole w Huwnikach.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.118.190

  uchwała nr XLI/16/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zwolnienia radnego na sesję rady gminy

  Jestem zatrudniona w jednostce budżetowej na cały etat, na czas nieokreślony. Od listopada zeszłego roku jestem również Radną w miejscowym Urzędzie Gminy. W związku (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2809

  uchwała nr XV/185/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Ożarowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2808

  uchwała nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2807

  uchwała nr RG.0007.42.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2806

  uchwała nr XVIII/129/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Kozy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w  każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2805

  uchwała nr 153/XVII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w mieście Kalety

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.