Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2811

Tytuł:

uchwała nr BRM.0007.044.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2811
Hasła:CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 2811

UCHWAŁA NR BRM.0007.044.2012 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr BRM.0150/XLVIII/378/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Rada Miejska w Radlinie uchwala, co następuje: § 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

12:15

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1303

  uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Czudec z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czudec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3321

  uchwała nr 211/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1573

  uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Frysztak.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 23 września 2011r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5339

  uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

porady prawne online

Porady prawne

 • Zadłużenie czynszowe

  Czy burmistrz lub prezydent miasta może umorzyć zadłużenie czynszowe? Jeśli tak, to co w tym wypadku trzeba zrobić i jakie warunki trzeba spełnić? Mieszkanie, w którym (...)

 • Umorzenie opłaty adiacenckiej

  Czy jest możliwość odstąpienia od obowiązku opłacenia opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości? Emeryci mają działkę budowlaną, której nie (...)

 • Opłata adiacencka w przypadku podziału działki

  Na jakiej podstawie można wymagać od właściciela działki wniesienia opłaty adiacenckiej w przypadku podziału tej działki?

 • Opłata adiacencka i planistyczna

  Mam zamiar odrolnić (zmienić z rolnej na budowlaną) działkę oraz dokonać jej podziału na mniejsze działki. Jakie opłaty są związane z taką operacją? Kiedy naliczane (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2810

  uchwała nr XVII.119.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/42/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przystajń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2809

  uchwała nr XV/185/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Ożarowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2808

  uchwała nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2807

  uchwała nr RG.0007.42.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lyski oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2806

  uchwała nr XVIII/129/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Kozy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w  każdym okręgu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.