Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.296

Tytuł:

uchwała nr XIX/174/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-18
Organ wydający:Rada Miejska w Zawierciu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 296
Hasła:DOTACJE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2012 Na podstawie art. 6, art. 51 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej - Rada Miejska w Zawierciu - uchwala § 1. Zatwierdzić roczną stawkę dotacji jednostkowej do bieżącego utrzymania 1 m2 komunalnych lokali mieszkalnych dla samorządowego zakładu budżetowego pn. ?Zakład Gospodarki Mieszkaniowej? na rok 2012 w wysokości 28,94 zł według wyliczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej inż. Edmund Kłósek

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 296 ?

Załącznik do Uchwały Nr XIX/174/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2011 r.

Ustalenie stawki dotacji jednostkowej do 1 m2 komunalnych lokali mieszkalnych dla samorządowego zakładu budżetowego pn. ?Zakład Gospodarki Mieszkaniowej? na rok 2012 1. Koszty eksploatacji 2. Przychody z czynszów i inne przychody 3. Koszty do pokrycia dotacją Jednostkowa stawka dotacji do 1 m2 : 2.303.666 zł : 79.603,24 m2 = 28,94 zł / m2 / rok 13.501.666,- zł, 10.418.000,- zł, 2.303.666,- zł.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4323

  uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.47.861

  uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.56.53

  uchwała nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

 • DZ. URZ. 2010.67.492

  uchwała nr XXXV /178 /2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Zawichost

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.415

  uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.295

  uchwała nr XI/128/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.294

  uchwała nr XVI/141/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określania wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.293

  uchwała nr XV/131/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Miasta Wodzisławia Śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.292

  uchwała nr XIII/184/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.291

  uchwała nr XV/161/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.