Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3056

Tytuł:

uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Rada Gminy Gorzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3056
Hasła:JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 3056

UCHWAŁA NR XXI/161/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje: § 1. Uchylić Statut Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, nadany Uchwałą Nr VII/37/07 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie: utworzenia zakładu budżetowego pn. "Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach i nadania mu statutu, wraz z późniejszymi zmianami. § 2. Nadać Gminnemu Ośrodkowi Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach nowy statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

12:36:40

Przewodniczący Rady Gminy mgr Krzysztof Małek

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3056

Załącznik do Uchwały nr XXI/161/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2012 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI ?NAUTICA? W GORZYCACH Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. 1. Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, zwany dalej "Zakładem" jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego, który podlega Radzie Gminy Gorzyce. 2. Zakład działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), 4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 6) niniejszego Statutu. § 2. 1. Pełna nazwa Zakładu brzmi: Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach. 2. Siedziba Zakładu znajduje się w Gorzycach, przy ul. Bogumińskiej 31. 3. Terenem działania Zakładu jest Gmina Gorzyce. 4. Zakład może używać nazwy skróconej: GOTSiR "NAUTICA" w Gorzycach. 5. Zakład używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę Zakładu w pełnym brzmieniu, adres i siedzibę. 6. Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje Wójt Gminy Gorzyce. Rozdział 2. Przedmiot i zakres działania § 3. 1. Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy Gorzyce w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 2. Do zadań Zakładu należy: 1) upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, 2) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, 3) organizowanie zawodów oraz imprez rekreacyjnych i sportowych, 4) utrzymywanie oraz udostępnianie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 5) upowszechnianie różnych form kultury fizycznej oraz usług sportowo ? rekreacyjnych, 6) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej z organizacjami pozarządowymi, 7) współpraca z placówkami oświatowymi w celu wykorzystania obiektu do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 3056

8) współpraca z innymi jednostkami w celu wykorzystania obiektu do rehabilitacji i odnowy biologicznej, 9) współpraca z organizacjami działającymi w zakresie turystyki, kultury i innymi kołami zainteresowań, 10) podejmowanie przedsięwzięć i inwestycji służących rozwojowi i promocji gminy, a związanych z działalnością zakładu. 3. Zakład realizuje zadania, o których mowa w ust. 2 poprzez organizowanie: 1) form indywidualnej aktywności ruchowej, 2) zespołowego uczestnictwa w kulturze fizycznej. 4. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą nie związaną z w/wym. zadaniami, a wspierającą działalność statutową, tj. w zakresie: 1) edukacji z wykorzystaniem funkcji obiektu, 2) handlu i gastronomii, 3) reklamy, 4) organizacji imprez, 5) wynajmu pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej innym podmiotom zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Gorzyce, 6) świadczenia odpłatnych usług z wykorzystaniem mienia Zakładu. Rozdział 3. Organizacja Zakładu § 4. 1. Zakładem kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności Zakładu, jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie Zakładu, wyniki pracy, dobór pracowników i gospodarkę finansową. 2. Dyrektora Zakładu powołuje Wójt Gminy Gorzyce, który wykonuje w stosunku do Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy i jest jego zwierzchnikiem służbowym. 3. Dyrektor składa w imieniu Zakładu oświadczenia woli i reprezentuje go na zewnątrz. 4. Dyrektor dokonuje czynności prawnych w imieniu Zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Gorzyce. 5. Czynności prawnych w imieniu Zakładu dokonuje Dyrektor lub jego pracownik w granicach pełnomocnictwa. 6. Pod nieobecność Dyrektora jego obowiązki sprawuje wyznaczony przez niego pracownik Zakładu. 7. Pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia Dyrektor, który jest dla nich zwierzchnikiem służbowym. 8. Organizację wewnętrzną Zakładu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Zakładu po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Gorzyce. Rozdział 4. Mienie i gospodarka finansowa § 5. 1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym Gminy Gorzyce. 2. Zakład gospodaruje mieniem komunalnym oddanym decyzją Wójta Gminy Gorzyce w trwały zarząd oraz mieniem przekazanym do używania na podstawie innych umów. § 6. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla samorządowych zakładów budżetowych. 2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący: 1) przychody z działalności, o której mowa w § 3, 2) dotacje z budżetu gminy, 3) pozostałe przychody,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 3056

4) koszty, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, pozostałe koszty bieżącej działalności, koszty inwestycji, 5) stan zobowiązań i należności oraz stan środków obrotowych na początek i koniec okresu, 6) rozliczenia z budżetem gminy. 3. Plan finansowy zatwierdza Dyrektor Zakładu dostosowując go do uchwały budżetowej Gminy Gorzyce. 4. Zakład stosuje w planowaniu, rachunkowości, ewidencji operacji gospodarczych i sprawozdawczości zasady określone dla samorządowych zakładów budżetowych. 5. Dyrektor Zakładu przedstawia Wójtowi informacje oraz sprawozdania w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 6. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. Rozdział 5. Postanowienia końcowe § 7. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.51.905

  uchwała nr IV/23/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/07 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. ?Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji ?NAUTICA? w Gorzycach? i nadania mu statutu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.152.282

  uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji ?NAUTICA? w Gorzycach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.228.388

  uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany treści niektórych postanowień Statutu Gminy Gorzyce

 • DZ. URZ. 2011.29.419

  uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu "Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu ".

 • DZ. URZ. 2011.33.712

  uchwała nr 18/IV/2011 Rady Gminy Przechlewo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie stanowiącego załącznik numer 1 do uchwały Nr 270/XLIII/2006 z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymóg niekaralności pracowników socjalnych

  Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniony od szeregu lat, ostatnio na stanowisku p.o. kierownika Ośrodka, został w maju 2004r. skazany z art. 270 paragraf (...)

 • Uprawnienia opiekuna na basenie

  Jestem nauczycielem w szkole podstawowej. Czy aby być opiekunem na basenie grupy dzieci z mojej szkoły muszę mieć skończony kurs instruktora pływania lub ratownika lub (...)

 • Rozliczenie z biurem podróży

  Jesteśmy organizatorem kolonii, sprzedajemy ofertę klientom indywidualnym i za pośrednictwem biur podróży. Przy organizacji kolonii korzystamy z usług własnych i obcych. (...)

 • Rodzic jako opiekun wycieczki

  Czy opiekun wycieczki szkolnej np. rodzic (nie kierownik wycieczki) musi mieć ukończony kurs? Kto może być opiekunem wycieczki szkolnej?

 • Budowa stawu

  Jakie wymagania prawne muszę spełnić na budowę stawu pow. około 400 m. kw. w zabudowanym siedlisku rolnym o powierzchni ponad 1 ha? Teren w planie zagospodarowania może (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3055

  uchwała nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3054

  uchwała nr IV/22/33/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3053

  uchwała nr IV/22/32/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3052

  uchwała nr IV/22/30/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3051

  sprawozdanie nr 1/12 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2012r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kochanowice za 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.