Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3126

Tytuł:

uchwała nr IV/24/9/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Będzin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-01
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3126
Hasła:AGLOMERACJE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 sierpnia 2012 r. Poz. 3126

UCHWAŁA NR IV/24/9/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Będzin Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Będzin, zwaną dalej ?aglomeracją?, o równoważnej liczbie mieszkańców 47 834 RLM, z 2 oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w Będzinie: przy ulicy Kościuszki 140, o przepustowości Qproj.śr = 35 000 m3/d oraz w miejscowości Łagisza, przy ulicy Dąbrowskiej (bez numeru) o przepustowości Qproj.śr. = 4 000 m3/d. 2. Aglomeracja obejmuje tereny położone w województwie śląskim, powiecie będzińskim, w obrębie Gminy Będzin oraz Gminy Sosnowiec ? miasta na prawach powiatu. 3. Aglomerację tworzą następujące miejscowości: 1) w Gminie Będzin ? miasto Będzin, Brzozowica, Gzichów, Grodziec (część), Małobądz, Warpie (część), Bory, Łagisza, Stara Łagisza, Glinice, 2) w Gminie Sosnowiec ? Pogoń (część). § 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

08:10:00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3126

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 3126

Załącznik do Uchwały Nr IV/24/9/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2012 r. Mapa Aglomeracji Będzin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3016

  uchwała nr 68/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Myszyniec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Myszyniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1508

  uchwała nr 16/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Teresin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Teresin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1509

  uchwała nr 25/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Odrzywół oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Odrzywół

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4977

  uchwała nr 163/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radom i wyznaczenia nowej aglomeracji Radom

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2841

  uchwała nr 70/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wyszków oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wyszków

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3125

  porozumienie nr 1 Wójta Gminy Psary; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Psary prowadzenia zadania p.n.: ?Koncepcja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Strzyżowice"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3124

  aneks nr 1 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. do porozumienia nr 5/TZ/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia KZK GOP w Katowicach zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewodzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3123

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Wilkowice z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Wilkowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Wilkowice w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Wilkowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3122

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.45.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXII/289/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Łubowiec? w Jaworznie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3121

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.44.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXII/288/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jan Kanty? w Jaworznie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.