Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3141

Tytuł:

uchwała nr XXi/163/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/121/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/115/11 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-02
Organ wydający:Rada Gminy Gorzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3141
Hasła:PODATKI I OPŁATY LOKALNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 sierpnia 2012 r. Poz. 3141

UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/121/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/115/11 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.),art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr XVII/121/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/115/11 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych § 2. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

14:58:27

Przewodniczący Rady Gminy mgr Krzysztof Małek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.909

  uchwała nr XVII/121/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/115/11 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.13

  uchwała nr XVI/115/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.266.434

  uchwała nr XLIV/395/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.8.122

  uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/391/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.48.1044

  uchwała nr LI/294/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwały własnej dotyczącej zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3140

  uchwała nr 43/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Puńców w gminie Goleszów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3139

  uchwała nr XXI/418/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/287/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3138

  uchwała nr XXIII/391/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3137

  sprawozdanie Wójta Gminy Lipie z dnia 30 marca 2012r. opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3136

  sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.