Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3164

Tytuł:

aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Mstów z dnia 1 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Mstów reprezentowaną przez Wójta Gminy Mstów w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Mstów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-02
Organ wydający:Wojewoda Śląski; Wójt Gminy Mstów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3164
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 sierpnia 2012 r. Poz. 3164

ANEKS NR 5 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2012 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Mstów reprezentowaną przez Wójta Gminy Mstów w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Mstów Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm. ) i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Mstów nr V/43/07 z dnia 28.02.2007r. - Wojewoda Śląski i Wójt Gminy Mstów ustalają: § 1. W porozumieniu nr SO.IX-5018-B/ 86 /07 z dnia 1 marca 2007r. w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Mstów (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 48 poz.1033) wprowadzić następujące zmiany: 1) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: ?Strony ustalają, że dla właściwej realizacji porozumienia Wojewoda zapewni w 2012 roku dotację w wysokości 3000 zł. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy?. 2) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: ?Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w kolejnych latach budżetowych zostanie określona odrębną umową?. 3) § 3 ust.9 otrzymuje brzmienie: ,,Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji mogą przeprowadzić upoważnieni pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola będzie przeprowadzona na zasadach i w trybie określonym w przepisach o kontroli w administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)?. § 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Wójt Gminy Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk

14:52:38

Adam Jakubczak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.102.195

  aneks nr 4 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Mstów z dnia 5 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/86/07 z dnia 1 marca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.141.233

  aneks nr 3 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Mstów z dnia 24 marca 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/86/07 z dnia 1 marca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3571

  aneks nr 6 Prezydenta Miasta Chorzów; Wojewody Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Chorzów reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Chorzów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1985

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Częstochowa; Wojewody Śląskiego z dnia 22 marca 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Częstochowa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Częstochowa w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Częstochowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3472

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Kornowac z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Kornowac reprezentowaną przez Wójta Gminy Kornowac w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Kornowac

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3163

  uchwała nr XXV/232/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie na 2013 rok w oparciu o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3162

  uchwała nr XXIV/318/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3161

  uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/97/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3160

  uchwała nr XXV/199/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Wojkowice poprzez zmianę stanowiącego załącznik nr 1 Regulamin szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Wojkowice przeznaczonych na finansowanie sportu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3159

  uchwała nr XXII/211/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/441/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29  kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zadań, dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.