Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3501

Tytuł:

aneks nr 5 Burmistrza Miasta Imielin; Wojewody Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Imielin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Imielin w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Imielin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Burmistrz Miasta Imielin; Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3501
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 3501

ANEKS NR 5 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2012 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Imielin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Imielin w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Imielin Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm. ) i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwałą Rady Miasta Imielin nr VI/28/07 z dnia 30.03.2007r. - Wojewoda Śląski i Burmistrz Miasta Imielin ustalają: § 1. W porozumieniu nr SO.IX-5018-B/51/07 z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Miasta Imielin (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 71 poz.1457) wprowadzić następujące zmiany: 1) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: ?Strony ustalają, że dla właściwej realizacji porozumienia Wojewoda zapewni w 2012 roku dotację w wysokości 1500 zł. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy?. 2) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: ?Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w kolejnych latach budżetowych zostanie określona odrębną umową ?. 3) § 3 ust.9 otrzymuje brzmienie: ,,Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji mogą przeprowadzić upoważnieni pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola będzie przeprowadzona na zasadach i w trybie określonym w przepisach o kontroli w administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)?. § 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

14:23:12

Burmistrz Miasta Imielin Jan Chwiędacz

Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.102.195

  aneks nr 4 Burmistrza Miasta Imielin; Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/51/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.141.232

  aneks nr 3 Burmistrza Miasta Imielin; Wojewody Śląskiego z dnia 19 marca 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/51/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3571

  aneks nr 6 Prezydenta Miasta Chorzów; Wojewody Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Chorzów reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Chorzów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1985

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Częstochowa; Wojewody Śląskiego z dnia 22 marca 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Częstochowa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Częstochowa w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Częstochowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.49.742

  uchwała nr XXXVIII/163/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta Imielin na 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Okulary dla pracownika niepełnosprawnego

  Pracownik który jest zatrudniony na umowę na czas określony na trzy miesiące zakupił okulary, ponieważ pracuje przy komputerze. Czy po ukończeniu umowy były pracownik (...)

 • Zakaz palenia tytoniu- ustawa antynikotynowa

  W jakich miejscach nie można palić tytoniu na tle przepisów nowej ustawy?

 • Zmiana zarządzenia tymczasowego

  Żona w pozwie rozwodowym wniosła o wydanie zarządzenia tymczasowego w przedmiocie ustalenia alimentów i powierzenia jej opieki nad dziećmi. Czy ja jako strona mogę złożyć (...)

 • Czas pracy pracowników ZOZ

  Jaki jest dzienny wymiar czasu pracy w służbie zdrowia i jakim dokumentem jest to regulowane?

 • Ocieplenie budynku

  Czy ocieplanie budynku jednorodzinnego metodą lekką (styropian) oraz położenie elewacji o takim samym kolorze, jak była poprzednio wymaga zgody budowlanej lub zgłoszenia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3500

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na Uchwałę Nr XIII/236/03 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 30 października 2003r. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3499

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr LIII/560/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w przedmiocie służby cywilnej, pracownicy mianowani, nauczyciele ? zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3498

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3497

  uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3496

  uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 5 lutego 2009r. ? regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat oraz dodatku za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.