Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3535

Tytuł:

uchwała nr IV/24/10/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzanowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3535
Hasła:AGLOMERACJE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 3535

UCHWAŁA NR IV/24/10/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzanowice Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145) oraz art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32 z 2011 roku, poz. 159) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Krzanowice, zwaną dalej ?aglomeracją?, o równoważnej liczbie mieszkańców 5 770 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Krzanowicach, zlokalizowaną na działce nr 721, karta mapy 5, obręb Krzanowice, o przepustowości Qśr. = 850 m3/d. 2. Aglomeracja obejmuje tereny położone w województwie śląskim, powiecie raciborskim, w gminie Krzanowice. 3. Aglomerację tworzą następujące miejscowości: Krzanowice, Borucin, Wojnowice, i Pietraszyn. Bojanów

14:05:20

§ 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Traci moc Rozporządzenie Nr 40/07 Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2007 roku, zmienione Rozporządzeniem Nr 67/08 Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2008 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzanowice. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3535

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 3535

Załącznik do Uchwały Nr IV/24/10/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2012 r. Mapa Aglomeracji Krzanowice
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1502

  uchwała nr 19/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grójec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grójec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2865

  uchwała nr 54/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płońsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2846

  uchwała nr 75/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radzymin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radzymin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1169

  uchwała nr 30/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pilawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pilawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2845

  uchwała nr 74/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bulkowo oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bulkowo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3521

  informacja nr OKA-4210-21(14)/2012/213/X/MMI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-21(13)/2012/213/X/MMi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3520

  informacja nr OKA-4210-41(10)/2012/4336/V/CW/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-41(9)/2012/4336/V/CW/Zmd

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3519

  informacja nr OKA-4210-48(8)/2012/13864/IV/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-48(7)/2012/13864/IV/CW

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3518

  informacja nr OKA-4210-55(27)/2011/2012/1262/VIII/MMI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-55(26)/2011/2012/1262/VIII/MMi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3517

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.356.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/348/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.