Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3589

Tytuł:

aneks nr 5 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wojewody Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem i Gminą Kuźnia Raciborska reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska; Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3589
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3589

ANEKS NR 5 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2012 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem i Gminą Kuźnia Raciborska reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska

13:46:46

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm. ) i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)oraz uchwałą Rady Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska nr IX/73/99 z dnia 09.07.1999r. - Wojewoda Śląski i Burmistrz Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska ustalają: § 1. W porozumieniu nr SO.IX-5018-B/73/07 z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 79 poz.1606) wprowadzić następujące zmiany: 1) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: ?Strony ustalają, że dla właściwej realizacji porozumienia Wojewoda zapewni w 2012 roku dotację w wysokości 700 zł. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy?. 2) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: ?Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w kolejnych latach budżetowych zostanie określona odrębną umową?. 3) § 3 ust.9 otrzymuje brzmienie: ,,Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji mogą przeprowadzić upoważnieni pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola będzie przeprowadzona na zasadach i w trybie określonym w przepisach o kontroli w administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)?. § 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3589

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz

Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk

Rita Serafin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.92.1744

  aneks nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska; Wojewody Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/73/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.211

  aneks nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska; Wojewody Śląskiego z dnia 23 marca 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/73/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.117.188

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wójta Gminy Nędza z dnia 30 marca 2010r. do Porozumienia z dnia 15.02.2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1659

  sprawozdanie nr FB.3035.1.2012 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 26 marca 2012r. z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.117.187

  porozumienie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wójta Gminy Nędza z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zwrotu Gminie Kuźnia Raciborska kosztów pobytu dziecka, będącego mieszkańcem Gminy Nędza, a uczęszczającego do Społecznego Przedszkola w Budziskach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3588

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Popów z dnia 29 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Popów reprezentowaną przez Wójta Gminy Popów w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Popów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3587

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Jejkowice z dnia 29 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Jejkowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Jejkowice w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Jejkowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3586

  porozumienie nr SO.IV.5230.24.2012 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego Gminie Wielowieś opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy, zawarte przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego z Gminą Wielowieś reprezentowaną przez Wójta Gminy Wielowieś.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3585

  uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice z powodu nieudzielenia absolutorium przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3584

  uchwała nr PR.0007.146.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.