Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3591

Tytuł:

uchwała nr XXVII-199-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Nędza
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3591
Hasła:CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3591

UCHWAŁA NR XXVII-199-2012 RADY GMINY NĘDZA z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 , art.40 ust.1 ,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) art.6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w rt.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018) Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje: § 1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nędza. § 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej odrębną uchwałą Rady Gminy Nędza. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza . § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podania do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nędzy. § 5. Uchwałą wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

10:14:25

Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 23 września 2011r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5339

  uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1573

  uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Frysztak.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3321

  uchwała nr 211/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5613

  uchwała nr XIII/124/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Definicja posiadacza odpadów

  Kto w rozumieniu ustawy jest posiadaczem odpadów?

 • Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

  Posiadamy umowę najmu lokalu (klub muzyczny/Restauracja) na czas określony, prowadzimy działalność restauracyjną, w umowie jest zapis, iż w czynszu zawarty jest wywóz (...)

 • Metoda kasowa rozliczeń

  Prowadzę działalność gospodarczą. Słyszałem o dwóch metodach rozliczeń kosztów: kasowej i memoriałowej. Na czym polegają te metody i czy możliwość wyboru dotyczy (...)

 • Zadłużenie czynszowe

  Czy burmistrz lub prezydent miasta może umorzyć zadłużenie czynszowe? Jeśli tak, to co w tym wypadku trzeba zrobić i jakie warunki trzeba spełnić? Mieszkanie, w którym (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3590

  informacja nr OKA-4210-39(11)/2012/216/X/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-39(10)/2012/216/X/AZ

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3589

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wojewody Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem i Gminą Kuźnia Raciborska reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3588

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Popów z dnia 29 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Popów reprezentowaną przez Wójta Gminy Popów w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Popów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3587

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Jejkowice z dnia 29 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Jejkowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Jejkowice w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Jejkowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3586

  porozumienie nr SO.IV.5230.24.2012 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego Gminie Wielowieś opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy, zawarte przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego z Gminą Wielowieś reprezentowaną przez Wójta Gminy Wielowieś.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.