Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3593

Tytuł:

porozumienie Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w przedmiocie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania p.n.: ?Projekt budowy sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932 w Wodzisławiu Śląskim"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Prezydent Miasta Wodzisław Śląski; Zarząd Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3593
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3593

POROZUMIENIE z dnia 20 czerwca 2012 r. zawarte pomiędzy : Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: Adama Matusiewicza Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi a Miastem Wodzisław Śląski, z siedzibą w Wodzisławiu 4 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kieca. Śląskim przy ul. Bogumińskiej Marszałka Województwa Śląskiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego

10:14:03

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania p.n.: ?Projekt budowy sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932 w Wodzisławiu Śląskim". 2. Województwo Śląskie powierza Miastu Wodzisław Śląski pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1. 3. Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje: a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932 w Wodzisławiu Śląskim wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia, b) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 933 i 932 na rzecz Województwa Śląskiego na odcinku objętym przedmiotowym porozumieniem. Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja geodezyjna dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl . 4. Miasto Wodzisław Śląski przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionej budowy znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 933 i 932. 5. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 i 932 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3593

6. Miasto Wodzisław Śląski uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w ust. 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Miasta Wodzisław Śląski na wniosek Prezydenta Miasta. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnej dokumentacji projektowej i dokumentacji geodezyjnej. We wniosku należy podać następujące dane osoby wskazanej: imię i nazwisko, stanowisko zajmowane w Mieście, nr pesel i adres zamieszkania. 7. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na 17 grudnia 2012 r. § 2. 1. Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i obejmuje: koszt opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowy i koszt przygotowania dokumentacji geodezyjnej opisanych w § 1 ust.3. 2. Miasto Wodzisław Śląski uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w ust 1. 3. Miasto Wodzisław Śląski posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego. 4. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania. 5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 Miasto Wodzisław Śląski niezwłocznie powiadomi o tym Zarząd Województwa Śląskiego. Koszt zadania zwiększony o kwotę przekraczającą szacunkowy koszt określony w ust. 1 będzie sfinansowany przez Miasto Wodzisław Śląski, natomiast w przypadku braku możliwości sfinansowania Miasto Wodzisław Śląski odstąpi od porozumienia. 6. Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z wybranym/mi wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego porozumienia. 7. Miasto Wodzisław Śląski udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w aneksie, o którym mowa w ust. 6, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa. 8. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Wodzisław Śląski otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Miasta Wodzisław Śląski w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów. 9. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Miasto Wodzisław Śląski po dacie zawarcia porozumienia. § 3. 1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Wodzisław Śląski środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust.

8 na pisemny wniosek Prezydenta Miasta, na wskazany rachunek budżetu miasta, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o których mowa w § 5 ust. 3 oraz rachunków i faktur. 3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego. § 4. 1. Wyłonienie wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z wykonawcą/ami dokona Miasto Wodzisław Śląski zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 3593

3. Miasto Wodzisław Śląski niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Miasto Wodzisław Śląski przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu, z zastrzeżeniem ust. 5. 4. Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 ust. 6 określający rzeczywisty koszt zadania. 5. Koszty prac związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z wytycznymi i wymaganiami, o których mowa w § 1 ust. 3, leżą po stronie Miasta Wodzisław Śląski i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Miasta Wodzisław Śląski i na jego zlecenie. 6. Miasto Wodzisław Śląski w terminie do 10 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawi Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego i do wiadomości Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach harmonogram realizacji zadania według wzoru przygotowanego przez Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego. 7. Miasto Wodzisław Śląski będzie na bieżąco monitorować zgodność harmonogramem i przedstawiać Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu z realizacji zadania do 10- tego dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni aż zadania. Nieprzedstawienie raportu przez dwa kolejne miesiące może stanowić porozumienia. realizacji zadania z ww. Marszałkowskiego raport do zakończenia realizacji podstawę do rozwiązania

8. Miasto Wodzisław Śląski będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu zadania wraz z propozycją działań zaradczych oraz skorygowanym, aktualnym harmonogramem realizacji zadania z zachowaniem terminu określonego w § 1 ust. 7. § 5. 1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności. 2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, w tym opiniowania części dokumentacji wymienionych w § 1 ust. 3, Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 3. Miasto Wodzisław Śląski dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do dokumentacji projektowej budowy i dokumentacji geodezyjnej. § 6. 1. Miasto Wodzisław Śląski wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 8, w terminie do 31 grudnia 2012 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 2 ust.1. 2. Miasto Wodzisław Śląski zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie do 31 stycznia 2013 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 3. Rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanego projektu. 4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji. § 7. Miasto Wodzisław Śląski oświadcza, że: a) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 3593

b) przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych; c) dokumentacja projektowa i geodezyjna we wszystkich jej elementach zostanie sporządzona zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl . § 8. Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego. § 9. W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę. § 10. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony. 2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 3. Realizacja budowy sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932 w Wodzisławiu Śląskim w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami. § 11. Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania dokumentacji określonych w § 1 ust. 3 zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r. § 12. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego. § 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 14. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Województwo Śląskie Miasto Wodzisław Śląski

MARSZAŁEK

PREZYDENT Mieczysław Kieca

Adam Matusiewicz

WICEMARSZAŁEK

Aleksandra GajewskaPrzydryga
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.282.479

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2010r. do Porozumienia z dnia 10.07.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1586

  aneks nr 9 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.457

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2011r. do Porozumienia nr 128/KT/2009 z dnia 10 lipca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1216

  aneks Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.902

  aneks nr 10 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie wartości odtworzeniowej

  Ile wynosi obecnie wartość odtworzeniowa lokalu w wojewodztwie śląskim?

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Zjazd z drogi publicznej

  Mam pytanie dotyczące drogi publicznej. Droga, z którą graniczy moja działka jest drogą publiczną. Część działek, których jest wydzielona ta droga jest własnością (...)

 • Odpowiedzialność za stan dróg

  Na drodze gminnej, wskutek zawieszenia samochodu na progu zapadającego się zakończenia drogi półbrukowej, nastąpiło zerwanie rury wydechowej. Do kogo należy zwrócić (...)

 • Zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę

  Na drogę krajową przewróciło się drzewo, w które wjechał samochód osobowy. Drzewo rosło na gruncie Lasów Państwowych tuż przy granicy działki. Właściciel samochodu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3592

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Rędziny reprezentowaną przez Wójta Gminy Rędziny w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Rędziny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3591

  uchwała nr XXVII-199-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3590

  informacja nr OKA-4210-39(11)/2012/216/X/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-39(10)/2012/216/X/AZ

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3589

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wojewody Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem i Gminą Kuźnia Raciborska reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3588

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Popów z dnia 29 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Popów reprezentowaną przez Wójta Gminy Popów w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Popów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.