Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3594

Tytuł:

porozumienie nr E.031.3.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rybniku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Prezydent Miasta Rybnika; Zarząd Powiatu Rybnickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3594
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3594

Porozumienie Nr E.031.3.2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rybniku Zawarte pomiędzy: Miastem Rybnik, reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Adama Fudali, działającego na podstawie Uchwały Nr 284/XII/99 Rady Miasta Rybnik z dnia 18.10.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadań w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu, zwanym dalej "Miastem", a Powiatem Rybnickim, reprezentowanym przez: Starostę Powiatu Rybnickiego - Damiana Mrowca, Wicestarostę Powiatu Rybnickiego - Aleksandrę Chudzik, działającymi na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr VII/49/99 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie wykonywania zadań w zakresie doradztwa psychologicznopedagogicznego Miastu Rybnik w ramach porozumienia, zwanym dalej "Powiatem". Strony postanawiają, co następuje: § 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.: 1) wykonywania usług pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla mieszkańców gmin Jejkowice, Gaszowice, Lyski i Świerklany w zakresie terapii SI - wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedszkolnego (diagnoza, opiniowanie i zajęcia). 2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (dalej PP-P) będzie informować mieszkańców gmin Jejkowice, Gaszowice, Lyski i Świerklany chcących skorzystać z jej usług o zakresie niniejszego porozumienia, poprzez udostępnienie materiałów dostarczonych przez Powiat na temat punktu zamiejscowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Czerwionka - Leszczyny z siedzibą w Rybniku, ul. 3 Maja 31 - Starostwo Powiatowe.

10:13:53

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3594

§ 2. 1. Usługa wskazana w § 1 ust. 1 w odniesieniu do mieszkańców wszystkich gmin wymienionych w § 1, finansowana będzie z części oświatowej subwencji ogólnej, o którą wystąpi Miasto; w przypadku gdy koszt usługi (określony w odpowiednim cenniku za pomoc psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną) przekraczał będzie wielkość dofinansowania otrzymanego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, Powiat przekaże Miastu dotację w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kosztem faktycznym, a otrzymaną subwencją. 2. Powiat przekaże dotację, o której mowa w § 2 ust. 1 w kwocie 1000 zł. § 3. 1. Rozliczenie, o którym mowa w §2 ust. 1 nastąpi na podstawie wykazu imiennego dzieci wraz z informacją o rodzaju wykonanej usługi, sporządzonego przez PP-P i przekazanego w terminie do 15 grudnia 2012 r. 2. Różnicę wynikającą z rozliczenia, o którym mowa w §2 ust. 1 Powiat przekaże w terminie do 22 grudnia 2012 r. Od kwoty przekazanej po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zapłaty. § 4. Cennik za pomoc psychologiczno ? pedagogiczno ? logopedyczną stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia. § 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. § 6. Każda ze stron może wystąpić z niniejszego porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. § 7. Wszystkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. § 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. § 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Powiatu Rybnickiego

Prezydent Miasta Rybnika

Adam Fudali Damian Mrowiec

Wicestarosta Powiatu Rybnickiego

Aleksandra Chudzik

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 3594

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr E.031.3.2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 lipca 2012 r.

Cennik za pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną świadczoną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku 1) Badania i terapie indywidualne - 67 zł za godzinę a) Badanie psychologiczne (szacunkowy czas trwania badania 2 godz.) b) Badanie pedagogiczne (szacunkowy czas trwania badania 1 godz.) c) Badanie surdopedagogiczne (szacunkowy czas trwania badania 1 godz.) d) Badanie tyflopedagogiczne (szacunkowy czas trwania badania 1 godz.) e) Badanie logopedyczne (szacunkowy czas trwania badania 1 godz.) f) Wczesne wspomaganie (szacunkowy czas trwania zajęć 2 godz.) g) Spotkanie pracowników PPP z nauczycielami, rodzicami, uczniami (szacunkowy czas trwania spotkania 2 godz.) 2) Wydanie opinii ? 30 zł 3) Posiedzenie Zespołu Orzekającego ? 33 zł 4) Terapia grupowa (1 godz.) ? 15 zł 5) Badanie przesiewowe ? 10 zł
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1580

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców z Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2455

  porozumienie nr E.031.1.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rybniku

 • DZ. URZ. 2012.3861

  uchwała nr LII/706/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych w Krakowie, ul. św. Gertrudy 2, na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno ? Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie ul. św. Gertrudy 2.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.551

  porozumienie Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Jasielskim a Powiatem Krośnieńskim dotyczące rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania uczniom / ich rodzicom / i nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły / przedszkola / i ich rodzicom z terenu Powiatu Jasielskiego pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną Nr I w Krośnie w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.117.3425

  aneks nr 2/2009 Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 14 kwietnia 2009r. pomiędzy Powiatem Płockim a Powiatem Gostynińskim do Porozumienia z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie realizacji zadań Powiatu Płockiego z zakresu prowadzenia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie będącą jednostką organizacyjną Powiatu Gostynińskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3593

  porozumienie Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w przedmiocie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania p.n.: ?Projekt budowy sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932 w Wodzisławiu Śląskim"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3592

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Rędziny reprezentowaną przez Wójta Gminy Rędziny w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Rędziny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3591

  uchwała nr XXVII-199-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3590

  informacja nr OKA-4210-39(11)/2012/216/X/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-39(10)/2012/216/X/AZ

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3589

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wojewody Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem i Gminą Kuźnia Raciborska reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.