Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.41

Tytuł:

uchwała nr XIII/165/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-05
Organ wydający:Rada Miejska w Świętochłowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 41
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 5 stycznia 2012 Poz. 41

UCHWAŁA NR XIII/165/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), w związku z art. 40 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592, z późn. zm.) Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala: § 1. Ustala się obowiązującą na rok 2012 stawkę opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela w wysokości: 1) rower lub motorower: a) za usunięcie - 100 zł; b) za każdą dobę przechowywania - 15 zł, 2) motocykl: a) za usunięcie - 200 zł; b) za każdą dobę przechowywania - 22 zł, 3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: a) za usunięcie - 440 zł; b) za każdą dobę przechowywania - 33 zł, 4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: a) za usunięcie - 550 zł; b) za każdą dobę przechowywania - 45 zł, 5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: a) za usunięcie - 780 zł; b) za każdą dobę przechowywania - 65 zł, 6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t: a) za usunięcie - 1150 zł; b) za każdą dobę przechowywania - 120 zł, 7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: a) za usunięcie - 1400 zł; b) za każdą dobę przechowywania - 180 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?4? Poz. 41 ?

§ 2. 1. Ustala się obowiązującą na rok 2012 wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów: 1) rower lub motorower - 50 zł; 2) motocykl - 100 zł; 3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220 zł; 4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275 zł; 5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 390 zł; 6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575 zł; 7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł. 2. Do pokrycia kosztów wymienionych w §2.1 obowiązany jest właściciel pojazdu. § 3. Traci moc uchwała nr X/128/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Marek Palka
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.3907

  uchwała nr VI/72/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2203

  uchwała nr XVI/83/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.207

  uchwała nr XII/116/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.40

  uchwała nr XVII/135/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XVI/117/2011 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.39

  uchwała nr XVII/134/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.38

  uchwała nr XVI/113/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.37

  uchwała nr XVI/112/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Dworcowej położonej w Nakle Śląskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.36

  uchwała nr XIX/88/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/71/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.