Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.534

Tytuł:

porozumienie nr OS.5.2011 Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ?BETANIA? w Katowicach w roku szkolnym 2011/2012|

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-26
Organ wydający:Prezydent Miasta Katowice; Zarząd Powiatu Pszczyńskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 534
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 26 stycznia 2012 r. Poz. 534

POROZUMIENIE NR OS.5.2011 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ?BETANIA? w Katowicach w roku szkolnym 2011/2012

zawarte pomiędzy Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez: Pana Henryka Kolarczyka - Wicestarostę Pszczyńskiego Pana Witolda Wiktorczyka - Członka Zarządu działających na podstawie uchwały Nr II/17/06 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zawarcia z Miastem Katowice, porozumienia dotyczącego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego a pomiędzy Miastem Katowice reprezentowanym przez: Panią Krystynę Siejna ? Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mieczysława Żyrka ? Naczelnika Wydziału Edukacji działających na podstawie uchwały Nr LIX/1346/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątko wego. § 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ,,BETANIA? w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w sprawie przyznania jednego etatu nauczyciela na realizację nauki religii w roku szkolnym 2011/2012 dla 54 uczniów zamieszkałych na terenie: Katowic, Będzina, Chorzowa, Czerwionki-Leszczyny, Łazisk Górnych, Mikołowa, Mysłowic, Gminy Pszczyna, Powiatu Pszczyńskiego, Radzionkowa, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tychów, Żor, wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, w wymiarze jednego etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach przy ul. Gliwickiej 228. Lekcje religii realizowane są w Kościele Zielonoświątkowym Zbór ,,BETANIA" w Katowicach przy ul.Gliwickiej 267.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 534 ?

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w §1, a które ponosi Miasto Katowice obejmują: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 Składki na Fundusz Pracy, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 w przeliczeniu na jeden etat. Dla 1 ucznia z terenu Powiatu Pszczyńskiego przypada 0,02 części z jednego etatu. § 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 4.288,70 złotych w 2011 roku, oraz 4.804,91 złotych w 2012 roku. Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które są ponoszone przez Miasto Katowice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia. 2. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazywać Miastu Katowice dotację celową na realizację zadania określonego w §1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 w przeliczeniu na jeden etat, tj. 85,77 złotych miesięcznie w 2011 roku, oraz 96,10 złotych miesięcznie w 2012 roku. 3. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Katowice, tj.: ING Bank Śląski S.A., Oddział Regionalny Katowice, Nr 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164 , do dnia 14-go każdego miesiąca, z tym, że dotację za okres od 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice nie później niż do dnia 30 grudnia 2011 roku . 4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. § 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2011/2012. 2. Kwoty wykazane w § 3 w ust.1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w §2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii. 3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2011 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2011 roku i rozliczona do dnia 20 stycznia 2012 roku. Do 20 stycznia 2012 roku Miasto Katowice przedstawi Powiatowi Pszczyńskiemu rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych w 2011 roku z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniemreligii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ?BETANIA? w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2012 roku i rozliczona do dnia 31 października 2012 roku. Do dnia 31 października 2012 roku Miasto Katowice przedstawi Powiatowi Pszczyńskiemu rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religi Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ?BETANIA? w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267. 4. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie: a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2011/2012 otrzymało Miasto Katowice od Powiatu Pszczyńskiego, to Powiat Pszczyński zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Powiat Pszczyński zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.4. b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2011/2012 otrzymało Miasto Katowice od Powiatu Pszczyńskiego, to Miasto Katowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Powiatu Pszczyńskiego, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 534 ?

§ 5. 1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ?BETANIA? w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w roku szkolnym 2011/2012, tj. za okres od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku. 2. Termin końcowego rozliczenia zadań o których mowa w ust.1, strony ustalają na dzień nie później niż 30 listopada 2012 roku. § 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. § 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej. § 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku. § 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 10. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji.

Wicestarosta Pszczyński

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Henryk Kolarczyk Krystyna Siejna

Członek Zarządu Naczelnik Wydziału Edukacji Witold Wiktorczyk Mieczysław Żyrek

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?4? Poz. 534 ?

Załącznik do Porozumienia Nr OS.5.2011 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2011 r.

Planowane miesięczne koszty zatrudnienia związane z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w roku szkolnym 2011/2012, wyliczone dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 80110) ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na poszczególne JST w okresie IXXII/2011 (kol. 4 x 4 mce) 5 1 200,84 343,08 1 029,28 343,08 343,08 686,20 1 029,28 343,08 343,08 343,08 1 200,84 1 200,84 2 916,32 343,08 343,08 343,08 12 351,32 4 803,48 17 154,80 ogółem wysokość planowana planowanych wysokość miesięcznych kosztów kosztów przypadająca przypadająca na na poszczególne poszczególne JST JST w okresie Iw 2012r. VIII/2012 (4.804,91 zł x (kol. 6 x 8 mkol. 3) cy) 6 336,34 96,10 288,29 96,10 96,10 192,20 288,29 96,10 96,10 96,10 336,34 336,34 816,83 96,10 96,10 96,10 3 459,53 1 345,38 4 804,91 7 2 690,72 768,80 2 306,32 768,80 768,80 1 537,60 2 306,32 768,80 768,80 768,80 2 690,72 2 690,72 6 534,64 768,80 768,80 768,80 27 676,24 10 763,04 38 439,28

jednostka samorządu terytorialnego

wysokość część z planowanych planowana wymiaru miesięcznych liczba etatu (tj. z 1 kosztów uczniów w etatu) przypadająca roku przypadająca na szkolnym na poszczególne 2011/2012 poszczególne JST w 2011r. JST (4.288,70 zł x kol. 3)

1 Miasto Będzin Powiat Będziński Miasto Chorzów Gmina Miejska Czerwionka-Leszczyny Gmina Miejska Łaziska Górne Miasto Mikołów Miasto Mysłowice Gmina Pszczyna Powiat Pszczyński Miasto Radzionków Miasto Ruda Śląska Miasto Siemianowice Śląskie Miasto Sosnowiec Miasto Świętochłowice Miasto Tychy Miasto Żory Ogółem Miasto Katowice Ogółem z Katowicami

2 4 1 3 1 1 2 3 1 1 1 4 4 9 1 1 1 38 16 54

3 0,07 0,02 0,06 0,02 0,02 0,04 0,06 0,02 0,02 0,02 0,07 0,07 0,17 0,02 0,02 0,02 0,72 0,28 1,00

4 300,21 85,77 257,32 85,77 85,77 171,55 257,32 85,77 85,77 85,77 300,21 300,21 729,08 85,77 85,77 85,77 3 087,83 1 200,87 4 288,70

Ogółem planowane miesięcznie koszty zatrudnienia związane z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach w roku szkolnym 2011/2012:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?5? Poz. 534 ?

nauczyciel w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach: Sławomir Witkowski (nauczyciel dyplomowany) zatrudniony od 01.09.2008r. na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu 2011r. § 3020 § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4440 ogółem 2012r. § 3020 § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4440 ogółem wynagr. zasadnicze 2.995,00 zł + 449,25 zł 3 444,25 (15% wysługi lat) = 3.444,25 zł 3.444,25 zł x 12 m-cy = 41.331,00 zł x 8,5% 439,14 = 3.513,14 zł : 8 m-cy = 439,14 zł 3.883,39 zł (§4010 + §4040) x 15,10% = 586,39 586,39 zł 95,14 3.883,39 zł (§4010 + §4040) x 2,45% = 95,14 zł od 1 września 2011r. - 2.879,91 zł (2.618,10 zł x 110%) 239,99 : 12 m-cy = 239,99 zł 4 804,91 wynagr. zasadnicze 2.995,00 zł + 449,25 zł 3 444,25 (15% wysługi lat) = 3.444,25 zł 520,08 3.444,25 zł ( §4010) x 15,10% = 520,08 zł 84,38 3.444,25 zł ( §4010) x 2,45% = 84,38 zł od 1 września 2011r. - 2.879,91 zł ( 239,99 2.618,10 zł x 110%) : 12 m-cy = 239,99 zł 4 288,70
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.480

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zbór Sosnowiec w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1583

  porozumienie nr OS.4.2011 Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach w roku szkolnym 2010/2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.481

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1092

  porozumienie Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ?BETANIA? w Katowicach w roku szkolnym 2010/2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.456

  porozumienie nr KE-23/2009 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie refundacji kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Bytomiu w roku szkolnym 2009/2010

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.533

  uchwała nr XVIII/242/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Miasta Tarnowskie Góry

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.532

  uchwała nr XIII/190/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.531

  uchwała nr XIV/190/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego dla potrzeb ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.530

  uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawonków na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.529

  uchwała nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.