Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.583

Tytuł:

uchwała nr BRM.0007.00094.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-31
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 583
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 31 stycznia 2012 r. Poz. 583

UCHWAŁA NR BRM.0007.00094.2011 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?c?, ?d?, ?e?, ?i?, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Radlinie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 52 140 000,00 zł w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 49 895 124,33 zł z czego: - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 344 960,00 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 2 244 875,67 zł § 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 62 742 775,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 47 532 503,82 zł z czego: - wydatki na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 331 960,00 zł - wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 583 ?

na kwotę 13 000,00 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 210 271,18 zł § 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 250 000,00 zł § 4. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 116 000,00 zł § 5. 1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie - 10 602 775,00 zł będą: - kredyty 673 748,83 zł - pożyczki 1 167 000,00 zł - część wolnych środków 662 026,17 zł - sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji) 8 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu: - kredytów 673 748,83 zł - pożyczek 1 167 000,00 zł - sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji) 8 100 000,00 zł § 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 7. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4: 1) wielkość dotacji 3 536 035,00 zł 2) wielkość wydatków 3 536 035,00 zł 3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 28 900,00 zł § 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5: 1) wielkość dotacji

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 583 ?

136 405,00 zł 2) wielkość wydatków 183 690,00 zł § 9. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 1 640 256,00 zł w tym dla: 1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: 1 248 256,00 zł - Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie 362 000,00 zł - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie 2) niepublicznych przedszkoli 30 000,00 zł § 10. Ustala się kwoty dotacji celowej: - na pomoc finansową między jst. 1 000,00 zł - na porozumienia między jst. 24 000,00 zł - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 zł - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 497 500,00 zł - budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 185 000,00 zł - w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (Partycypacja w kosztach spłaty oczyszczalni ścieków Karkoszka II) 332 000,00 zł - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 270 000,00 zł § 11. Dotacje, o których mowa od § 9 do § 10 ujęto zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 12. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?4? Poz. 583 ?

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej wysokości 1.500.000 zł na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu w roku budżetowym, 3) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 2. Zmiany wyszczególnione w ust. 1 pkt 1 nie mogą spowodować rezygnacji z zadania inwestycyjnego oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych. 3. Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 na kwotę 1.500.000 zł. § 14. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?5? Poz. 583 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.00094.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?6? Poz. 583 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?7? Poz. 583 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?8? Poz. 583 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?9? Poz. 583 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 10 ? Poz. 583 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 11 ? Poz. 583 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.00094.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 12 ? Poz. 583 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 13 ? Poz. 583 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 14 ? Poz. 583 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 15 ? Poz. 583 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 16 ? Poz. 583 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 17 ? Poz. 583 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 18 ? Poz. 583 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.00094.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu na 2012 rok

Treść Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§

Przychody 1 840 748,83 zł

§

Rozchody

952

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wykup innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Razem 950 931 2 150 775,00 zł 8 100 000,00 zł 12 091 523,83 zł

992 982

488 748,83 zł 1 000 000,00 zł

1 488 748,83 zł

1. 2. 3.

Planowane dochody Planowane wydatki Deficyt budżetu

52 140 000,00 zł 62 742 775,00 zł - 10 602 775,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.00094.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2012 rok

Zadania zlecone Dział 750 Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych (§ 2010) 54 954,00 zł 54 954,00 zł 3 100,00 zł

Razem wydatki

Planowane dochody (dochody budżetu państwa) związane z realizacją zleconych zadań (§ 2350) 900,00 zł 900,00 zł

Planowane dochody gminy związane z realizacją zleconych zadań (§ 2360) 18,37 zł 18,37 zł

54 954,00 zł 54 954,00 zł 3 100,00 zł

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma 751 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Suma 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

3 100,00 zł

3 100,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 472 553,00 zł

3 472 553,00 zł

28 000,00 zł

1 473,68 zł

852

5 428,00 zł 3 477 981,00 zł 3 536 035,00 zł

5 428,00 zł 3 477 981,00 zł 3 536 035,00 zł 28 000,00 zł 28 900,00 zł 1 473,68 zł 1 492,05 zł

852 - POMOC SPOŁECZNA - Suma Suma całkowita

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 19 ? Poz. 583 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr BRM.0007.00094.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień na 2012 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. oraz organami administracji rządowej na 2012 rok.

Dotacje przyznane na realizację zadań w 2012 r.

Razem wydatki 2012 r.

Dział 710 710 - Działalność usługowa 754 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 854 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Suma całkowita 75414 - Obrona cywilna 71035 - Cmentarze

Rozdział 1 000,00 zł 1 000,00 zł 600,00 zł 600,00 zł 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego 134 805,00 zł 134 805,00 zł 136 405,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 600,00 zł 600,00 zł 182 090,00 zł 182 090,00 zł 183 690,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 20 ? Poz. 583 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr BRM.0007.00094.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie SUMA

Rodzaj dotacji

Kwota 2 959 756,00 zł 190 000,00 zł

Jednostki sektora finansów publicznych 2 237 256,00 zł 190 000,00 zł 190 000,00 zł 80 000,00 zł 80 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 14 000,00 zł 3 000,00 zł

Jednostki spoza sektora finansów publicznych 722 500,00 zł

600 60014 700 70005 750 75075 801 80101 80104 80146 851 85195 900 90001 90002 90005 921 92109 92116 92195 926 92605

Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ochrona zdrowia Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Celowa Podmiotowa Podmiotowa Celowa Celowa Celowa Celowa Celowa Celowa Podmiotowa Celowa Celowa Celowa Celowa

190 000,00 zł 80 000,00 zł 80 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 44 000,00 zł 3 000,00 zł 30 000,00 zł 11 000,00 zł 22 250,00 zł 22 250,00 zł 517 000,00 zł 362 000,00 zł 20 000,00 zł 135 000,00 zł 1 680 506,00 zł 1 248 256,00 zł 362 000,00 zł 70 250,00 zł 425 000,00 zł 425 000,00 zł

30 000,00 zł

30 000,00 zł 11 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 332 000,00 zł 332 000,00 zł 12 250,00 zł 12 250,00 zł 185 000,00 zł 30 000,00 zł 20 000,00 zł 135 000,00 zł 1 610 256,00 zł 1 248 256,00 zł 362 000,00 zł 70 250,00 zł 425 000,00 zł 425 000,00 zł 70 250,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 21 ? Poz. 583 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr BRM.0007.00094.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

Wyszczególnienie 1 Dochody w tym: Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 3 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 1 Gimnazjum nr 1 Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Szkoły podstawowe rozdział 80101 2 130 800,00 zł

Przedszkola rozdział 80104 3 12 300,00 zł

Gimnazja rozdział 80110 4 12 700,00 zł

Stołówki szkolne rozdział 80148 5 487 500,00 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego rozdział 85407 6 2 320,00 zł

Razem /2+3+4+5+6/ 7 645 620,00 zł

76 400,00 zł 43 200,00 zł 11 200,00 zł 5 600,00 zł 4 700,00 zł 2 000,00 zł 12 700,00 zł

127 500,00 zł 40 000,00 zł

203 900,00 zł 83 200,00 zł 11 200,00 zł

135 000,00 zł 92 000,00 zł 43 000,00 zł 50 000,00 zł 2 320,00 zł

140 600,00 zł 96 700,00 zł 45 000,00 zł 62 700,00 zł 2 320,00 zł

Wydatki w tym: Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 3 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 1 Gimnazjum nr 1 Ognisko Pracy Pozaszkolnej

130 800,00 zł

12 300,00 zł

12 700,00 zł

487 500,00 zł

2 320,00 zł

645 620,00 zł

76 400,00 zł 43 200,00 zł 11 200,00 zł 5 600,00 zł 4 700,00 zł 2 000,00 zł 12 700,00 zł

127 500,00 zł 40 000,00 zł

203 900,00 zł 83 200,00 zł 11 200,00 zł

135 000,00 zł 92 000,00 zł 43 000,00 zł 50 000,00 zł 2 320,00 zł

140 600,00 zł 96 700,00 zł 45 000,00 zł 62 700,00 zł 2 320,00 zł
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.174

  aneks Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.900

  aneks nr 9 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1584

  aneks nr 8 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2552

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Radlin; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Radlin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Radlin w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Radlin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.196.359

  sprawozdanie Burmistrza Radlina z dnia 29 marca 2011r. z wykonania budżetu miasta Radlin za 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.582

  uchwała nr XIV/136/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.581

  uchwała nr XV/115/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.580

  uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.579

  uchwała nr XVII/338/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.578

  uchwała nr 62/XII/2012 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Kamienica Polska na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.