Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.820

Tytuł:

uchwała nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-14
Organ wydający:Rada Miejska w Wilamowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 820
Hasła:BUDŻETY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 820

UCHWAŁA NR XVI/139/11 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje: § 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości w tym: 1. dochody bieżące w tym: na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2. dochody majątkowe w tym: na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.508.621 zł - jak w załączniku nr 2

40.455.361,91 36.455.844,00 396.921,00 3.999.517,91 3.220.704,91

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 33.353.566 zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 24.955.161 zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.056.440 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 7.898.721 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 3.197.570 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.097.793 zł 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 567.911 zł z czego: - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 503.005 zł - ze środków pochodzących z budżetu Państwa- 62.827 zł - ze środków własnych ? 2.079 zł 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ? 185.131 zł 6) wydatki na obsługę długu publicznego- 350.000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 820 ?

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.155.055 zł w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.155.055 zł z czego: - na wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.910.490 zł w tym: - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 1.169.442 zł - ze środków pochodzących z budżetu Państwa- 0 zł ? jak w załączniku nr 2a § 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 53.259,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.675.883 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.622.623,91 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł 2) prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 300.000 zł ( Edukacja III, Przedszkolaki z Wilamowic) 3) spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie 2.513.514 zł w tym: zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2.051.262,91 zł 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ustępie 3 § 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie- 220.400 zł 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 279.600 zł z czego: a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli- 200.000 zł b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym- 79.600 zł - szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4 § 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji oraz dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących - zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 8 § 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 7.614.821 zł z czego: 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych- 7.051.066 zł w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 820 ?

a) dla zakładu budżetowego- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na: - zadania inwestycyjne - 2.768.608 zł - zadania bieżące - 1.331.440 zł b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury - 1.200.000 zł c) dotacja celowa dla MGOK na imprezę plenerową ?Wilamowskie Śmiergusty? - 40.000 zł d) dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień (pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych): - Gmina Kozy - 16.473 zł - Gmina Kęty - 9.880 zł - Gmina Bielsko ? Biała - 31.022 zł e) dotacja celowa dla Gminy Bielsko ? Biała - 5.

000 zł - w tym: Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - 5.000 zł f) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego w kwocie 1.578.233 zł w tym: - szpitale - 10.000 zł - drogi - 1.568.233 zł g) dotacja celowa dla Gminy Kęty w kwocie 70.410 zł 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 563.755 zł w tym: a) dotacje podmiotowe dla działających w wysokości 260.755 zł (?Ochronka?) na terenie gminy niepublicznych przedszkoli

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 293.000 zł c) dotacja celowa dla OSP Dankowice jako organizacji pożytku publicznego ? przeciwdziałanie patologiom społecznym - 10.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9 § 7. 1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 135.925 zł, w tym ze środków z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r.- o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę 113.925 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a 2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym. § 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości: przychody- 8.535.519 zł koszty- 8.821.852 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11 2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie 4.100.048 zł: a) jako dotację przedmiotową w kwocie 1.331.440 zł (brutto), dopłata do ceny 1m? ścieków b) jako dotację inwestycyjną w kwocie 2.768.608 zł z przeznaczeniem na: - budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ulicy Oświęcimskiej w Dankowicach 2.071.608 zł - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 457.000 zł - wykonanie projektu oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim 200.000 zł - wykonanie wielobranżowego projektu przelewu na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach wraz z operatem i pozwoleniem wodno ? prawnym 40.000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?4? Poz. 820 ?

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu. § 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 12. § 10. Upoważnia się Burmistrza do: 1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy 2. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających: a) na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, c) na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, d) na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków bieżących oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych- z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. § 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów. § 12. Ustala się, że szczegółowość informacji z wykonania budżetu gminy za I- półrocze 2012 roku będzie nie mniejsze niż zakres i szczegółowość w niniejszej uchwale. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Nycz

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?5? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?6? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?7? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?8? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?9? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 10 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 11 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 12 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 13 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 14 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 15 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 16 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 17 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 18 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 19 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 20 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 21 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 22 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 23 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 24 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 25 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 26 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 27 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 28 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 29 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 30 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 31 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 32 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 33 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 34 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 35 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 36 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 37 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 38 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 39 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 40 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 1-10 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 41 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 42 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 2-10 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 43 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 3-10 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 44 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 45 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 4-10 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 46 ? Poz. 820 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 47 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 5-10 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 48 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 49 ? Poz. 820 ?

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2575

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Wilamowice; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Wilamowice reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Wilamowice w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Wilamowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.58.962

  aneks nr 4 Burmistrza Wilamowic; Wójta Gminy Kozy z dnia 17 marca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 maja 2005 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.237

  aneks nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Wilamowice; Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/131/07 z dnia 22 luty 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.167.273

  aneks nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Wilamowice; Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/131/07 z dnia 22 luty 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2948

  uchwała nr XX/190/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmian do Uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.819

  uchwała nr XIX/252/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawki procentowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.818

  uchwała nr XX/89/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.817

  uchwała nr 72/XI/11 Rady Gminy Starcza z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy Starcza na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.816

  uchwała nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podziału Gminy Miasta Pszów na obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.815

  uchwała nr 102/XVI/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.