Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.821

Tytuł:

uchwała nr XII/141/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-14
Organ wydający:Rada Gminy Zbrosławice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 821
Hasła:BUDŻETY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 821

UCHWAŁA NR XII/141/11 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. ?d? i ?i? oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222 ust.1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) Rada Gminy Zbrosławice uchwala: § 1. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2012,w wysokości 41.133.187,00 zł , z tego: a) dochody bieżące w wysokości 38.590.739,00 zł b) dochody majątkowe w wysokości 2.542.448,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2012, w wysokości 41.352.791,00zł , z tego: a) wydatki bieżące w kwocie 36.491.152,75 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 4.861.638,25 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 219.604 ,00 zł, który zostanie pokryty przychodem z pożyczki krajowej. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.182.911,00 zł oraz rozchody w kwocie 2.963.307,00 zł . 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Tworzy się: a) rezerwę ogólną w wysokości 106.837,54 zł b) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 99.065,40 zł . § 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.959.285,00 zł , zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 821 ?

a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 198.000,00 zł. b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 220.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 220.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały. § 8. 1. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 347.589,24 zł zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały. § 9. 1. Ustala się wykaz zadań majątkowych na łączną kwotę 4.861.638,25 zł , w tym: a) roczne zadania majątkowe w wysokości 766.407,00 zł zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały budżetowej, b) wieloletnie zadania majątkowe w części przewidzianej do realizacji na 2012 r. w wysokości 4.095.231,25 zł zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały budżetowej. § 10. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu w wysokości 1.876.300,00 zł , w tym: a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.637.800,00 zł, w tym: - dotacje przedmiotowe w kwocie 1.030.000,00 zł - dotacje podmiotowe w kwocie 414.500,00 zł - dotacje celowe w kwocie 193.300,00 zł b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 238.500,00 zł, w tym: - dotacje celowe w kwocie 238.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 11. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: a) przychody w kwocie 7.177.000,00 zł b) koszty w kwocie 7.177.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 12. 1. Ustala się limit dla: a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł. b) zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 219.604,00 zł. c) zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 739.134,00 zł. d) zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 825.822,00 zł. § 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do: a) dokonywania zmian w planie: - wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - wydatków majątkowych - w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 821 ?

b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu rok przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000,00 zł. d) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 219.604,00 zł. e) zaciągania pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 739.134,00 zł. f) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do wysokości 825.822,00 zł. g) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy. h) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. § 14. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?4? Poz. 821 ?

Tabela nr 1. Dochody budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012

Dział

Źródła dochodów

Plan ogółem bieżące

z tego: w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 952 448,00

38 173 902,00 35 631 454,00 I. Dochody związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego I.1. DOCHODY WŁASNE 020 - Leśnictwo Dzierżawy z kół łowieckich 600 - Trnasport i łączność Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na zadanie pn.

: "Przebudowa ulicy Robotniczej wraz z przebudową zjazdu w ciągu ulicy Robotniczej do parametrów zjazdu publicznego w miejscowości Wieszowa Gmina Zbrosławice" 700 - Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste Dochody z dzierżaw i najmu Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności 750 - Administracja publiczna Odsetki od środków na rachunkach bankowych Urząd Odsetki od środków na rachunkach bankowych ORGAN Dochody związane z realizacją zadań zleconych Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22 284 536,00 21 694 536,00 1 800,00 1 800,00 190 000,00 190 000,00 1 800,00 1 800,00 -

497 550,00 2 542 448,00

-

590 000,00 190 000,00 190 000,00

-

607 000,00 87 000,00 120 000,00 400 000,00

207 000,00 87 000,00 120 000,00 -

-

400 000,00 400 000,00

-

52 760,00 2 000,00

52 760,00 2 000,00

-

-

-

50 000,00

50 000,00

-

-

-

10,00 750,00

10,00 750,00

-

-

-

750 000,00 750 000,00

750 000,00 750 000,00

-

-

-

19 787 184,00 19 787 184,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?5? Poz. 821 ?

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomościosoby prawne Podatek rolny-osoby prawne Podatek leśny-osoby prawne Podatek od środków transportowych-osoby prawne Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (Urząd Gminy) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne ( Urzędy Skarbowe) Podatek od nieruchomościosoby fizyczne Podatek rolny-osoby fizyczne Podatek leśny-osoby fizyczne Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne Podatek od spadków i darowizn -osoby fizyczne Wpływy z opłaty targowej -osoby fizyczne Podatek od czynności Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urząd Gminy/ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urzędy Skarbowe/ Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Renta planistyczna Opłata adiacencka Wpływy za zajęcie pasa drogowego Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 801 - Oświata i wychowanie Dochody z najmu i dzierżaw Dochody z opłat stałych

10 000,00

10 000,00

-

-

-

2 762 610,00

2 762 610,00

-

-

-

574 666,00 31 343,00 121 767,00

574 666,00 31 343,00 121 767,00

-

-

-

4 000,00

4 000,00

-

-

-

8 300,00

8 300,00

-

-

-

10,00

10,00

-

-

-

2 498 156,00

2 498 156,00

-

-

-

1 231 594,00 4 022,00 530 639,00

1 231 594,00 4 022,00 530 639,00

-

-

-

100 000,00

100 000,00

-

-

-

1 000,00 500 000,00 31 000,00

1 000,00 500 000,00 31 000,00

-

-

-

3 000,00

3 000,00

-

-

-

45 000,00 200 000,00 550 000,00 350 000,00 6 000,00

45 000,00 200 000,00 550 000,00 350 000,00 6 000,00

-

-

-

10 179 077,00 10 179 077,00

45 000,00

45 000,00

-

-

-

620 770,00 7 400,00 94 890,00

620 770,00 7 400,00 94 890,00

-

-

-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?6? Poz. 821 ?

w przedszkolach Dochody z usług (wyżywienie) Odsetki od środków na rachunku bankowym Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF 852 - Pomoc społeczna Zwrot częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej Wpływy z usług opiekuńczych Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej za lata poprzednie Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, zasiłku stałego i okresowego za lata poprzednie Odsetki od środków na rachunku bankowym Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie Dochody związane z realizacją zadań zleconych Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF oraz zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy z lat poprzednich 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów Wpływ z opłaty produktowej I.2. SUBWENCJA OGÓLNA 758 - Różne rozliczenia 509 221,00 6 946,00 2 313,00 509 221,00 6 946,00 2 313,00 -

48 494,00 16 060,00

48 494,00 16 060,00

-

-

-

9 160,00 6 415,00

9 160,00 6 415,00

-

-

-

200,00

200,00

-

-

-

600,00

600,00

-

-

-

862,00

862,00

-

-

-

8 000,00 5 247,00

8 000,00 5 247,00

-

-

-

1 800,00 150,00

1 800,00 150,00

-

-

28,00 28,00

28,00 28,00

-

-

-

226 500,00 220 000,00

226 500,00 220 000,00

-

-

-

6 500,00

6 500,00

-

-

-

12 930 131,00 12 930 131,00 12 930 131,00 12 930 131,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?7? Poz. 821 ?

Część wyrównawcza Część równoważąca Część oświatowa I.3. DOTACJE 801 - Oświata i wychowanie Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Indywidualizacja - owocna edukacja dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Zbrosławice", w tym: - środki EFS - krajowy wkład publiczny Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice", w tym: - środki EFS - krajowy wkład publiczny Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach" 852 - Pomoc społeczna Dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacja na zasiłki stałe Dotacja na pozostałą działalność- dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotacja na zdanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego

948 589,00 88 166,00 2 959 235,00 976 465,00 120 000,00

948 589,00 88 166,00 1 006 787,00 436 195,00 120 000,00

436 195,00 120 000,00

540 270,00 -

1 952 448,00 540 270,00 -

11 893 376,00 11 893 376,00

497 550,00 1 952 448,00

102 000,00 18 000,00 316 195,00

102 000,00 18 000,00 316 195,00

102 000,00 18 000,00 316 195,00

-

-

274 555,00 41 640,00 540 270,00

274 555,00 41 640,00 -

274 555,00 41 640,00

540 270,00

540 270,00

509 237,00 159 425,00 86 560,00

509 237,00 159 425,00 86 560,00

-

-

-

13 321,00

13 321,00

-

-

-

165 000,00 84 931,00

165 000,00 84 931,00

-

-

-

1 412 178,00 1 412 178,00

-

- 1 412 178,00 - 1 412 178,00

1 412 178,00 1 412 178,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?8? Poz. 821 ?

w Czekanowie" 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja na zdanie pn.: "Remont oraz modernizacja Gminnej Świetlicy w Miedarach", w tym: środki PROW II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 - Administracja publiczna Dotacja na zadania nadzorowane przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Infrastruktury 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 851 - Ochrona zdrowia Dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej 852 - Pomoc społeczna Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej DOCHODY OGÓŁEM 61 355,00 61 355,00 61 355,00 61 355,00 61 355,00 61 355,00 -

2 959 285,00

2 959 285,00

-

-

-

57 036,00 57 036,00

57 036,00 57 036,00

-

-

-

3 500,00

3 500,00

-

-

-

3 500,00

3 500,00

-

-

-

70,00 70,00

70,00 70,00

-

-

-

2 898 679,00 2 894 512,00

2 898 679,00 2 894 512,00

-

-

-

4 167,00

4 167,00

-

-

-

41 133 187,00 38 590 739,00

497 550,00 2 542 448,00

1 952 448,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?9? Poz. 821 ?

Tabela nr 2. Wydatki budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 10 ? Poz. 821 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 11 ? Poz. 821 ?

Tabela nr 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2012

L.p.

Treść

Paragrafy Przychodów/ Rozchodów

Plan na 2012 r.

I. 1.

PRZYCHODY BUDŻETU: Pożyczki krajowe w tym: - pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 952 903 952 950

3 182 911,00 1 784 560,00 219 604,00 825 822,00 739 134,00 1 398 351,00

2.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych DOCHODY BUDŻETU RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU ROZCHODY BUDŻETU: Spłata kredytów Spłata pożyczek, w tym: - spłata pożyczek na rynku krajowym - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

II. I + II III. 1. 2.

41 133 187,00 44 316 098,00 2 963 307,00 992 992 963 430 509,00 2 532 798,00 1 120 620,00 1 412 178,00 41 352 791,00 44 316 098,00

IV.

WYDATKI BUDŻETU

III+IV RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU

Uwaga : W zestawieniu ujęto również planowane dochody i wydatki w celu przedstawienia zasad bilansowania /równoważenia budżetu gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 12 ? Poz. 821 ?

Tabela nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Zbrosławice odrębnymi ustawami, na rok 2012

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 13 ? Poz. 821 ?

Tabela nr 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok

DOCHODY 2012 r. Źródło dochodu Dochody bieżące, w tym: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Kwota Dział 200 000,00 756 -Dochody od osób prawn., od osób fiz. i od 200 000,00 innych jednostek nieposia-dających osobowo-ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Klasyfikacja Rozdział 75618 ? Wpływy Przeciwz innych opłat działanie stanowią-cych alkoholizmowi dochody jednostek samorządu terytorialne-go na podstawie ustaw Wydatki

WYDATKI 2012 r. Kwota Dział 198 000,00 851 ? Ochrona zdrowia Klasyfikacja Rozdział 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące 198 000,00 w tym : wynagrodzenia i pochodne 147 891,39 85153 ? Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące 2 000,00

Zwalczanie narkomanii

2 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 14 ? Poz. 821 ?

Tabela nr 6. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 r.

Dochody Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska §0690 - Wpływy z różnych opłat Źródło: opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów OGÓŁEM DOCHODY Wydatki Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) Wydatki bieżące §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia b) Wydatki majątkowe §6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska" - zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa stacji uzdatniania wody ujęcia w Zbrosławicach" - zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu" OGÓŁEM WYDATKI

Plan na 2012 r. 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 Plan na 2012 r. 220 000,00 220 000,00 12 000,00 12 000,00 208 000,00 208 000,00 75 000,00 59 000,00 74 000,00 220 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 15 ? Poz. 821 ?

Tabela nr 7. Wydatki Funduszu Sołeckiego na rok 2012

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 16 ? Poz. 821 ?

Tabela nr 8. Roczne zadania majątkowe Gminy Zbrosławice na rok 2012

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ: ZAKUPY INWESTYCYJNE: 700 - Gospodarka mieszkaniowa 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup gruntów 750 - Administracja publiczna 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie systemu (projektor, ekran) do prezentacji multimedialnych w siedzibie Rady Gminy 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz sprzętu komputerowego 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 - Pozostała działalność - Rada Sołecka Wilkowice - zakup urządzeń na plac zabaw - Rada Sołecka Zawada - Zakup stołu do gry w pingponga na plac zabaw ZADANIA INWESTYCYJNE: 600 - Transport i łączność 60016 - Drogi publiczne gminne - Rada Sołecka Jaśkowice - Poszerzenie ulicy Wiejskiej 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla zakładu budżetowego, w tym: - Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach ul.

Główna 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Budowa stacji uzdatniania wody ujęcia w Zbrosławicach 90095 - Pozostała działalność - Budowa stacji uzdatniania wody ujęcia w Zbrosławicach - Rada Sołecka Przezchlebie - Budowa wiaty na placu zabaw 926 - Kultura fizyczna 92695 - Pozostała działalność - Rada Sołecka Wieszowa - Wykonanie zadaszenia nad wybrukowaną częścią terenu w parku przy ulicy Powstańców WYDATKI OGÓŁEM

Plan na 2012 r. 53 907,00 12 840,00 12 840,00 12 840,00 32 500,00 7 000,00 7 000,00 25 500,00 25 500,00 8 567,00 8 567,00 5 000,00 3 567,00 712 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 689 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 59 000,00 59 000,00 560 000,00 541 000,00 19 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 766 407,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 17 ? Poz. 821 ?

Tabela nr 9. Wieloletnie zadania majątkowe Gminy Zbrosławice w części przewidzianej do realizacji na 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ: ZAKUPY INWESTYCYJNE: 700 - Gospodarka mieszkaniowa 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. wykup gruntu w Świętoszowicach - działka 230/8 - Budżet - środki własne ZADANIA INWESTYCYJNE: 600 - Transport i łączność 60016 - Drogi publiczne gminne 1. Rada Sołecka Ziemięcice - Wykonanie chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach - Budżet - środki własne 2. Przebudowa ulicy Robotniczej wraz z przebudową zjazdu w ciągu ulicy Robotniczej do parametrów zjazdu publicznego w miejscowości Wieszowa Gmina Zbrosławice" - Budżet - w ramach środków ANR Opole - Budżet - środki własne 801 - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podstawowe 1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy, w tym: - Budżet - środki własne 2. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym: - Budżet - w ramach środków z RPO - Budżet - środki własne 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Budowa oświetlenia Osiedla Ptasie w Szałszy - Budżet - środki własne 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska - Budżet - środki własne 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu - Budżet - środki własne 90095 - Pozostała działalność 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym: - Budżet - w ramach środków PROW - Budżet - WFOŚiGW (pożyczka) 2. Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie - koszty niekwalifikowane (poza projektem), w tym: - Budżet - środki własne - Budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe) 3. Rada Sołecka Ptakowice - Budowa placu zabaw w Ptakowicach 4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska, w tym: - Budżet - środki własne - Budżet - WFOŚiGW (pożyczka) - Budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe) 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Plan na 2012 r. 93 000,00 93 000,00 93 000,00 93 000,00 93 000,00 4 002 231,25 290 032,80 290 032,80 19 067,80 19 067,80 270 965,00 190 000,00 80 965,00 1 405 436,61 1 405 436,61 1 035 521,74 1 035 521,74 369 914,87 314 427,64 55 487,23 2 302 261,84 9 000,00 9 000,00 9 000,00 149 000,00 75 000,00 75 000,00 74 000,00 74 000,00 2 144 261,84 1 343 337,12 825 822,00 517 515,12 114 021,78 50 021,78 64 000,00 7 500,00 679 402,94 194 180,25 441 222,69 44 000,00 4 500,00 4 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 18 ? Poz. 821 ?

1. Rada Sołecka Laryszów - Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie - Budżet - środki własne WYDATKI OGÓŁEM

4 500,00 4 500,00 4 095 231,25

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012

Dział Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy dotacje celowe dotacje przedmiotowe 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 000,00 530 000,00 0,00 0,00 1 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 dotacje podmiotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 500,00 414 500,00 414 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 500,00

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 700 70001 801 80101 80104 851 85195 900 90017 921 92116 Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki RAZEM I 851 85195 926 92605 Ochrona zdrowia Pozostała działalność Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej RAZEM II RAZEM I+II Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola 500 000,00 500 000,00 113 300,00 3 300,00 110 000,00 10 000,00 10 000,00 600 000,00 600 000,00 414 500,00 414 500,00 1 637 800,00 88 500,00 88 500,00 150 000,00 150 000,00 238 500,00 1 876 300,00 0,00 0,00 113 300,00 3 300,00 110 000,00 10 000,00 10 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 193 300,00 88 500,00 88 500,00 150 000,00 150 000,00 238 500,00 431 800,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 19 ? Poz. 821 ?

Załącznik Nr 2. Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2012
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.208.311

  sprawozdanie nr 1/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28 kwietnia 2010r. z wykonania Budżetu Gminy Zbrosławice za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.822

  uchwała nr XIII/152/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Zbrosławice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

  uchwała nr XLVII/514/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbrosławice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.824

  uchwała nr XIII/154/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Szałsza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.102

  uchwała nr XI/103/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zbrosławice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.820

  uchwała nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.819

  uchwała nr XIX/252/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawki procentowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.818

  uchwała nr XX/89/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.817

  uchwała nr 72/XI/11 Rady Gminy Starcza z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy Starcza na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.816

  uchwała nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podziału Gminy Miasta Pszów na obwody głosowania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.