Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.825

Tytuł:

uchwała nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-14
Organ wydający:Rada Gminy Zebrzydowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 825
Hasła:BUDŻETY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 825

UCHWAŁA NR XII/114/11 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.121, art.212, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2011 r., Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie: w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 2) dochody majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie: w tym: 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3. 1) a) b) 2) 3) 4) Wydatki, o których mowa w pkt 2 ust.1 obejmują: wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 39 510 155,27 zł 32 106 284,27 zł 7 403 871,00 zł

38 266 932,91 zł 27 133 991,91 zł 11 132 941,00 zł

20 658 727,00 zł 14 236 884,00 zł 6 421 843,00 zł 1 451 264,00 zł 3 487 479,00 zł 1 068 521,91 zł 468 000,00 zł 0,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 825 ?

§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi plnowaną nadwyżkę budżetu Gminy 1 243 222,36 zł w kwocie, którą przeznacza się na spłatę pożyczek: 2. a) b) c) d) Ustala się łączną kwotę przychodów z: kredytu zaciągniętego w banku krajowym w kwocie: pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie: pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie: wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: Ustala się łączną kwotę rozchodów: spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie z tytułu udzielenia pożyczek Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do uchwały. § 3. Tworzy się rezerwy: 100 000,00 zł 112 377,00 zł 5 781 299,64 zł 2 000 000,00 zł 1 891 263,10zł 1 194 121,00 zł 695 915,54 zł 7 024 522,00 zł 2 163 000,00 zł 659 414,00 zł 4 187 108,00 zł 15 000,00 zł

3. a) b) c) d) 4.

1) ogólną 2) celową z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące:

w wysokości w wysokości

- nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego - Rady sołeckie - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym b) wydatki inwestycyjne: - inwestycje i zakupy inwestycyjne § 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

14 877,00 zł 35 000,00 zł 62 500,00 zł

50 000,00 zł

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, 5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, 6) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 825 ?

§ 5. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. § 6. Ustala się: 1) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, 2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 i art. 90 ustawy: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 000 000 zł, 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 194 121,00 zł 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 1 891 263,10 zł., 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 do kwoty 3 101 121,00 zł. § 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 000 000 zł. 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 3) dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi. 4) przenoszenie planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej. 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 6) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych.

7) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 8) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do kwoty łącznej 15 000,00 zł, w tym pożyczek spłacanych w latach następnych ? jak w planie rozchodów. § 9. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków. 2. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie. 3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie. 4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?4? Poz. 825 ?

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice

mgr Kazimierz Grygierek

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?5? Poz. 825 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?6? Poz. 825 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?7? Poz. 825 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011 r. Wydatki budżetu gminy Zebrzydowice na 2012 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?8? Poz. 825 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?9? Poz. 825 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 10 ? Poz. 825 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 11 ? Poz. 825 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 12 ? Poz. 825 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 13 ? Poz. 825 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 14 ? Poz. 825 ?

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 15 ? Poz. 825 ?

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 16 ? Poz. 825 ?

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 17 ? Poz. 825 ?

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.138

  uchwała nr XXXIV/319/09 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/264/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Zebrzydowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.174.282

  sprawozdanie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 22 kwietnia 2010r. z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.300.507

  uchwała nr XI/100/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. dot. zwolnień w podatkach lokalnych w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1546

  uchwała nr XIII/129/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/99 z dnia 11 marca 1999r. dot. określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Zebrzydowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.38.680

  uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/390/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.824

  uchwała nr XIII/154/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Szałsza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.823

  uchwała nr XIII/153/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Kamieniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.822

  uchwała nr XIII/152/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Zbrosławice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.821

  uchwała nr XII/141/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.820

  uchwała nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.