Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.826

Tytuł:

uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnowiec na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-14
Organ wydający:Rada Gminy w Żarnowcu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 826
Hasła:BUDŻETY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 826

UCHWAŁA NR XIV/78/2011 RADY GMINY W ŻARNOWCU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnowiec na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4,pkt9, lit. ?d? oraz lit. ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ,oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222,art. 235,art.236 art. 237, art.242,art.258 art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z póź. zm ) Rada Gminy w Żarnowcu uchwala, co następuje ; § 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 16.746.458,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące 12.684.019,20 zł, 2) dochody majątkowe 4.062.438,80 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. § 2. Ustala wydatki budżetu w kwocie 17.168.618,00 zł, z tego : 1) wydatki bieżące w kwocie 11.259.962,75 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.908.655,25 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 . § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 422.160,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 422.160,00 zł, § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach : 1) Przychody 466.960,00 zł, 2) Rozchody 44.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 168.000,00 zł, 2) celową w kwocie 32.000,00 zł, a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego § 6. Dochody i wydatki obejmują : 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Zgodnie z załącznikiem Nr4 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji . Zgodnie z załącznikiem 6 4.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zgodnie z załącznikiem Nr 7 § 7. Ustala się dotacje : 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie 490.442,00 zł, b) przedmiotową w kwocie 55.000,00 zł, c) celową na zadania własne w kwocie 66.586,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a) celowa w kwocie 50.000,00 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 8 § 8. Ustala się wydatki: a) na zadania realizowane ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim Dz. U. Nr 52 ,poz.420 w kwocie 193.795,70 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 9 § 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach : 1) przychody 691.620,00 zł, 2) koszty 691.620,00 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 826 ?

§ 10. Ustala się limit zobowiązań: a) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w 2012 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000 zł, b) z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 44.800 zł, c) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł, d) udzielania pożyczek do kwoty 700.000 zł, § 11. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnowiec do: 1) Dokonywania zmian w planie wydatków : a) w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych, b/ polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz przesunięciach powodujących utworzenie nowego wydatku majątkowego c/ polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2)Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł, 3)Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4)Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000 zł, 5)Udzielania pożyczek do wysokości 700.000 zł, 6) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do ; 1.dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących : a/w obrębie grupy wynagrodzenia, składki od nich naliczone-w granicach rozdziału wydatków, b/w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej c/ przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.000.000 zł, § 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy a/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym b/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych z poprzednich lat budżetowych stanowią dochody budżety gminy roku bieżącego § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec . § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Słaboń

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 826 ?

Załącznik do Uchwały Nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?4? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?5? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?6? Poz. 826 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?7? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?8? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?9? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 10 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 11 ? Poz. 826 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 29 grudnia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 12 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 13 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 14 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 15 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 16 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 17 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 18 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 19 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 20 ? Poz. 826 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 21 ? Poz. 826 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 22 ? Poz. 826 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 23 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 24 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 25 ? Poz. 826 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 26 ? Poz. 826 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 27 ? Poz. 826 ?

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 28 ? Poz. 826 ?

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 29 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 30 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 31 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 32 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 33 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 34 ? Poz. 826 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 35 ? Poz. 826 ?

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.80.1286

  uchwała nr XXXIV/223/09 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnowiec na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2012.1742

  uchwała nr XIX/198/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarnowiec, gm Krokowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1415

  uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarnowcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2746

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Żarnowiec z dnia 6 lipca 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Żarnowiec reprezentowaną przez Wójta Gminy Żarnowiec w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Żarnowiec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.38.683

  uchwała nr V/14/2011 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2008 z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie Statutu Gminy Żarnowiec

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.825

  uchwała nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.824

  uchwała nr XIII/154/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Szałsza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.823

  uchwała nr XIII/153/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Kamieniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.822

  uchwała nr XIII/152/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Zbrosławice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.821

  uchwała nr XII/141/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.