Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.827

Tytuł:

uchwała nr 181/XVII/11 Rady Miasta Żory z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa miasta Żory na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-14
Organ wydający:Rada Miasta Żory
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 827
Hasła:BUDŻETY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 827

UCHWAŁA NR 181/XVII/11 RADY MIASTA ŻORY z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa miasta Żory na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz uwzględniając określony w Uchwale Nr 519/XLVIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 27.05.2010 r. tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu RADA MIASTA u c h w a l a: § 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2012 rok w wysokości 222.921.603,66 zł, w tym: a) dochody bieżące 194.179.580,95 zł b) dochody majątkowe 28.742.022,71 zł zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1. § 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2012 rok w wysokości 216.973.151,66 zł, w tym: a) wydatki bieżące 189.659.497,46 zł b) wydatki majątkowe 27.313.654,20 zł zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 2 oraz Tabeli nr 3. § 3. Stwierdza się, że nadwyżka budżetu w kwocie 5.948.452,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. § 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2012 rok w wysokości 5.948.452,00 zł, w tym: a) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów 5.824.760,00 zł b) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek 123.692,00 zł. § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 12.000.000,00 zł. § 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2012, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 6.474.503,60 zł. § 7. 1. Określa się dochody w kwocie 1.600.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.657.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 827 ?

2. Ustala się wydatki w kwocie 43.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Określa się dochody należne miastu zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska w kwocie 200.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 200.000,00 zł. 4. Stwierdza się, że a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego. § 8. 1. Stwierdza się, że prowadzenie przez jednostki pomocnicze gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta, odbywać się będzie według zasad określonych w statutach tych jednostek. 2. Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie 215.280,00zł, w tym: a) Rada Dzielnicy Śródmieście 11.861,00zł b) Rada Dzielnicy Kleszczówka 13.545,00zł c) Rada Dzielnicy Zachód 13.494,00zł d) Rada Dzielnicy Pawlikowskiego 18.232,00zł e) Rada Dzielnicy Powstańców 17.455,00zł f) Rada Dzielnicy 700-lecia 13.204,00zł g) Rada Dzielnicy Sikorskiego 24.204,00zł h) Rada Dzielnicy W. Korfantego 15.672,00zł i) Rada Dzielnicy Ks.Władysława 19.766,00zł j) Rada Dzielnicy Baranowice 10.455,00zł k) Rada Dzielnicy Kleszczów 10.444,00zł l) Rada Dzielnicy Osiny 9.504,00zł m) Rada Dzielnicy Rogoźna 11.034,00zł n) Rada Dzielnicy Rowień ? Folwarki 11.539,00zł o) Rada Dzielnicy Rój 14.871,00zł. § 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 1) ogólną w wysokości 540.000,00 zł 2) celowe w wysokości 1.460.000,00 zł z przeznaczeniem na: a) realizację zadań oświatowych 500.000,00 zł b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,00 zł c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 460.000,00 zł. § 10. 1. Stwierdza się, że zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej ? Zakład Produkcyjno ? Usługowy ?Wspólna Pasja? w Żorach w wysokości 805.000,00 zł. 3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 244,40 zł do utrzymania 1m2 powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej ? Zakład Produkcyjno ? Usługowy ?Wspólna Pasja? w Żorach.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 827 ?

4. Stwierdza się, że plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów do kwoty określonej w § 5 niniejszej uchwały, 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu, 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (zmniejszenia lub zwiększenia) z odpowiednią zmianą wydatków bieżących, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu, 5) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, jeżeli źródłem ich pokrycia będą środki rezerwy celowejinwestycyjnej, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych, 6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym miasta w ramach grupy wydatków na realizację statutowych zadań, 7) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty 12.000.000,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych, 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta mgr Piotr Kosztyła

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?4? Poz. 827 ?

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 181/XVII/11 Rady Miasta Żory z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?5? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?6? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?7? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?8? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?9? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 10 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 11 ? Poz. 827 ?

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 181/XVII/11 Rady Miasta Żory z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 12 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 13 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 14 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 15 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 16 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 17 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 18 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 19 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 20 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 21 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 22 ? Poz. 827 ?

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 181/XVII/11 Rady Miasta Żory z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 23 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 24 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 25 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 26 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 27 ? Poz. 827 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 181/XVII/11 Rady Miasta Żory z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 28 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 29 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 30 ? Poz. 827 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 31 ? Poz. 827 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 181/XVII/11 Rady Miasta Żory z dnia 29 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.293

  uchwała nr 442/XLI/09 Rady Miasta Żory z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie Miasta Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.229

  uchwała nr 444/XLI/09 Rady Miasta Żory z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków a znajdujących się na terenie Miasta Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.483

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2009r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.519

  uchwała nr 459/XLII/09 Rady Miasta Żory z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr 412/XL/09 Rady Miasta Żory z dnia 29.10.2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.174.282

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Żory z dnia 29 kwietnia 2010r. z wykonania budżetu miasta Żory za 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.826

  uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnowiec na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.825

  uchwała nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.824

  uchwała nr XIII/154/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Szałsza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.823

  uchwała nr XIII/153/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Kamieniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.822

  uchwała nr XIII/152/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Zbrosławice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.